Tájékoztató városkép védelmi rendeletekről

Tájékoztató Városkép védelmi rendeletekről Orosháza Város Önkormányzat képviselő-testületének 28/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárásról

Orosháza Város Önkormányzat képviselő-testületének 27/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete hirdetmény, hirdető-berendezés létesítésének, elhelyezésének szabályozásáról

A település egységes képének igényes alakítása, a helyi építészeti sajátosságok és értékek, valamint a települési arculat védelme, továbbá a városépítészeti illeszkedéssel és a településfejlesztési célokkal összefüggő követelmények kiegyensúlyozott érvényesítése érdekében három új eljárással bővült a települési önkormányzat eszköztára a 2013. évi építési jogszabályváltozások eredményeként.

A rendeletek 2014. március 01. napján lépnek hatályba.

1. Településképi véleményezési eljárás

A polgármester településképi véleményezési eljárást (a továbbiakban: véleményezési eljárás) folytat le építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési munkákkal kapcsolatban a rendelet hatálya alá tartozó területen.

A kérelem megtekinthető ezen a linken.

A rendelet hatálya alá tartozó terület:

 • a) a szabályozási terven jelölt történeti városrész területére és a területet lehatároló utcák mindkét oldalára;

Móricz Zsigmond utca – Huba utca – Október 6. utca –Arany János utca – Székács József utca – Kelet utca – Árpád utca – Bajcsy Zsilinszky utca – Sámsoni utca által határolt terület;

 • b) Gyopárosfürdő városrészre és a területet lehatároló utcák mindkét oldalára;

Szélső utca – Dessewffy utca – Kosztolányi utca – Szentetornyai út – Gyopárosi út – Gomba utca – Barátság utca – Kisszik utca – Őszirózsa utca – Gyopárosi út – Szentesi út által határolt terület;

 • c) a városba bevezető főbb utak mellett fekvő ingatlanok közterülettel vagy előkerttel határos építményeire és ingatlanjaikra;
  • 11.1. Békéscsaba felől a 474 jelű Csorvási út,
  • 11.2. Szarvas felől a 4404 jelű Szarvasi út,
  • 11.3. Gádoros felől a 4407 jelű Gádorosi út,
  • 11.4. Szentes felől a 4406 jelű Szentesi út,
  • 11.5. Hódmezővásárhely felől a 474 jelű Vásárhelyi út,
  • 11.6. Mezőkovácsháza felől a 4429 jelű Aradi út,
  • 11.7. Tótkomlós felől a 4427 jelű Bajcsy-Zsilinszky utca;
 • d) helyileg védett épületekre és ingatlanjaikra.

Kérelem tartalma:

 • (2) A véleményezési eljárásban az írásos kérelmet 1 példányban a polgármester részére kell címezni.
  • A kérelemnek tartalmaznia kell az építtető vagy kérelmező nevét és címét, valamint a tervezett és véleményezésre kért építési tevékenység helyét, az érintett telek helyrajzi számát.
 • (3) A csatolt építészeti-műszaki dokumentációnak a véleményezéshez az alábbi munkarészeket kell tartalmaznia:
  • a) helyszínrajzi elrendezés ábrázolása, a szomszédos beépítés bemutatása, védettség lehatárolása, terepviszonyok megjelenítése szintvonalakkal,
  • b) településképet befolyásoló tömegformálás, homlokzatkialakítás, utcakép, illeszkedés ábrázolása (lehet makett, fotómontázs, digitális megjelenítés is),
  • c) reklámelhelyezés ábrázolása,
  • d) rendeltetés meghatározása, valamint
  • e) rövid műszaki leírás a különböző védettségek bemutatásával, a telepítésről és az építészeti kialakításról.

A véleményezési eljárás vizsgálati szempontjai:

 • a) a beépítés, telepítés, épület tömeg, homlokzat és tetőzet (a környezetbe illeszkedés, a beépítés vagy az építészeti jellegzetesség és látvány, a helyi jelleg védelme) településképbe való illesztését, a helyi építészeti érték védelmének érvényre juttatását, azokra gyakorolt hatását,
 • b) a településrendezési eszközöknek való megfelelést, a rálátás és kilátás követelményeinek való megfelelést,
 • c) közterületen folytatott építési tevékenység végzése esetén a közterület burkolatának, műtárgyainak, köztárgyainak, növényzetének, továbbá a díszvilágító és hirdető-berendezések kialakítását,
 • d) teljesíti-e a műemléki- és helyi védettségű területek, épületek esetében az értékvédelemmel kapcsolatos előírásokat és elvárásokat.

(2) Az épület tömegének és tetőzetének kialakításával való megfelelésnél vizsgálni kell, hogy 

 • a) az alkalmazott építészeti megoldások megfelelően illeszkednek-e a kialakult, illetve a településrendezési eszközök által rögzített előírások szerint átalakuló épített környezethez,
 • b) megfelelő-e a rendeltetéssel összefüggő reklám- és információs berendezések elhelyezése, kialakítása és összhangban van-e a vonatkozó önkormányzati rendelet előírásaival,
 • c) a tervezett megoldás gépészeti és egyéb beépített berendezései, tartozékai elhelyezése, takarása, megfelelő-e a városképi megjelenésben,
 • d) a tetőzet kialakítása – hajlásszöge, esetleges tetőfelépítményei, anyaga, jellemző részletei – megfelelően illeszkednek-e a környezet adottságaihoz, elősegítik-e az építmény városképi szempontból előnyösebb megjelenését.

(3) A határoló közterületekkel való kapcsolattal való megfelelésnél vizsgálni kell, hogy

 • a) milyen a közterülethez közvetlenül kapcsolódó szint alaprajzi kialakítása, illetve ebből eredő használata, az
  • aa) nem korlátozza-e a közúti közlekedést és annak biztonságát,
  • ab) figyelembe veszi-e azt az igényt, hogy a telek közterületről lehetőség szerint csak egy kapubehajtóval legyen megközelíthető,
  • ab) nem korlátozza-, illetve zavarja-e a gyalogos és a kerékpáros közlekedést és annak biztonságát,
  • ac) megfelelően veszi-e figyelembe a közterület adottságait és esetleges berendezéseit, műtárgyait, valamint növényzetét,
  • ad) indokolt esetben a terv megfelelő javaslatokat ad-e az esetlegesen szükségessé váló és közterületet érintő beavatkozásokra;
 • b) az esetleg a közterület fölé benyúló építményrészek, illetve szerkezetek és berendezések milyen módon befolyásolják a közterület használatát, különös tekintettel a meglévő, illetve telepítendő fákra, fasorokra.

A polgármester a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül megküldi véleményét az építtetőnek vagy a kérelmezőnek, továbbá véleményét elektronikus formában feltölti az elektronikus tárhelyre.

A rendelet megtekinthető ezen a linken.

2. Településképi bejelentési eljárás

A polgármester településképi bejelentési eljárást folytat le építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építési munkákkal kapcsolatban a rendelet hatálya alá tartozó területen.

A kérelem megtekinthető ezen a linken.

A rendelet hatálya alá tartozó terület:

 • a) a szabályozási terven jelölt történeti városrész területére és a területet lehatároló utcák mindkét oldalára;

Móricz Zsigmond utca – Huba utca – Október 6. utca –Arany János utca – Székács József utca – Kelet utca – Árpád utca – Bajcsy Zsilinszky utca – Sámsoni utca által határolt terület;

 • b) Gyopárosfürdő városrészre és a területet lehatároló utcák mindkét oldalára;

Szélső utca – Dessewffy utca – Kosztolányi utca – Szentetornyai út – Gyopárosi út – Gomba utca – Barátság utca – Kisszik utca – Őszirózsa utca – Gyopárosi út – Szentesi út által határolt terület;

 • c) a városba bevezető főbb utak mellett fekvő ingatlanok közterülettel vagy előkerttel határos építményeire és ingatlanjaikra;
  • 11.1. Békéscsaba felől a 474 jelű Csorvási út,
  • 11.2. Szarvas felől a 4404 jelű Szarvasi út,
  • 11.3. Gádoros felől a 4407 jelű Gádorosi út,
  • 11.4. Szentes felől a 4406 jelű Szentesi út,
  • 11.5. Hódmezővásárhely felől a 474 jelű Vásárhelyi út,
  • 11.6. Mezőkovácsháza felől a 4429 jelű Aradi út,
  • 11.7. Tótkomlós felől a 4427 jelű Bajcsy-Zsilinszky utca;
 • d) helyileg védett épületekre és ingatlanjaikra.

Építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építési munkák, melyek a bejelentési eljárás kötelesek a rendelet hatálya alá tartozó területen:

 • a) az építési engedéllyel építhető építmény közterület felé néző vagy onnan látható homlokzatának megváltoztatása esetében;
 • b) meglévő építmény közterület felé néző vagy onnan látható homlokzati nyílászárójának – áthidalóját nem érintő, de anyaghasználatát, osztását, illetve színét tekintve a meglévőtől eltérő – cseréje, valamint a homlokzat felületképzésének megváltoztatása esetén;
 • c) meglévő épület közterület felé néző vagy onnan látható homlokzatához illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, átalakítása, bővítése, vagy megváltoztatása esetén,
 • d) nettó 20,0 m2 alapterületet az építési tevékenységet követően sem meghaladó méretű közterület felé néző vagy onnan látható kereskedelmi, szolgáltató, illetve vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése esetén;
 • e) nettó 50 m3 térfogatot és 3,0 m gerincmagasságot az építési tevékenységet követően sem meghaladó méretű, közterület felé néző vagy onnan látható, nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, bővítése esetén;
 • f) közterület felé néző vagy onnan látható önálló reklámtartó építmény építése, meglévő bővítése vagy megváltoztatása esetén,
 • g) közterület felé néző vagy onnan látható szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel, emlékfal építése vagy elhelyezése esetén,;
 • h) közterületen álló kerítés építése esetén;
 • i) közterületen pavilon, vendéglátóipari terasz, közművek földfeletti létesítményeinek építése, elhelyezése esetén;
 • j) közterület felé néző vagy onnan látható önálló elektronikus hírközlési építmény elhelyezése esetén;
 • k) szellőző-, illetve klíma-berendezés, áru- és pénzautomata, építmény közterületről látható felületén való elhelyezése esetén,;
 • l) építménynek minősülő szelektív és háztartási célú hulladékgyűjtő, tároló közterületről látható területen történő elhelyezése esetén.

Kérelem tartalma:

A bejelentési eljárás az építtető vagy megbízott tervezője által benyújtott kérelemre indul. A bejelentést a polgármesterhez címezve 1 példányban papíralapon kell benyújtani. A bejelentési eljáráshoz szükséges dokumentációt 1 példányban elektronikus adathordozón kell csatolni.

A bejelentési kérelem tartalmazza:

 • a) a bejelentő nevét,
 • b) a bejelentő lakcímét, szervezet esetén székhelyét,
 • c) a folytatni kívánt építési tevékenység, reklámelhelyezés vagy rendeltetésváltoztatás megjelölését,
 • d) a tervezett építési tevékenység, reklámelhelyezés helyét, a telek helyrajzi számát,
 • e) az építési tevékenység elvégzése, a rendeltetésváltozás megvalósítása vagy a reklámozás tervezett időtartamát.

A dokumentációnak – a kérelem tárgyának megfelelően – a következő munkarészeket kell tartalmaznia:

 • a) műszaki leírást, a telepítésről és az építészeti kialakításról,
 • b) helyszínrajzot a szomszédos építmények és a terepviszonyok feltüntetésével,
 • c) alaprajzot,
 • d) homlokzatot,
 • e) utcaképi vázlatot, színtervet, látványtervet.

A bejelentési eljárás vizsgálati szempontjai:

 • a) a beépítés, telepítés, épület tömeg, homlokzat és tetőzet (a környezetbe illeszkedés, a beépítés vagy az építészeti jellegzetesség és látvány, a helyi jelleg védelme) településképbe való illesztését, a helyi építészeti érték védelmének érvényre juttatását, azokra gyakorolt hatását,
 • b) a településrendezési eszközöknek való megfelelést, a rálátás és kilátás követelményeinek való megfelelést,
 • c) közterületen folytatott építési tevékenység végzése esetén a közterület burkolatának, műtárgyainak, köztárgyainak, növényzetének, továbbá a díszvilágító és hirdető-berendezések kialakítását,
 • d) teljesíti-e a műemléki- és helyi védettségű területek, épületek esetében az értékvédelemmel kapcsolatos előírásokat és elvárásokat.

(2) Az épület tömegének és tetőzetének kialakításával való megfelelésnél vizsgálni kell, hogy

 • a) az alkalmazott építészeti megoldások megfelelően illeszkednek-e a kialakult, illetve a településrendezési eszközök által rögzített előírások szerint átalakuló épített környezethez,
 • b) megfelelő-e a rendeltetéssel összefüggő reklám- és információs berendezések elhelyezése, kialakítása és összhangban van-e a vonatkozó önkormányzati rendelet előírásaival,
 • c) a tervezett megoldás gépészeti és egyéb beépített berendezései, tartozékai elhelyezése, takarása, megfelelő-e a városképi megjelenésben,
 • d) a tetőzet kialakítása – hajlásszöge, esetleges tetőfelépítményei, anyaga, jellemző részletei – megfelelően illeszkednek-e a környezet adottságaihoz, elősegítik-e az építmény városképi szempontból előnyösebb megjelenését.

(3) A határoló közterületekkel való kapcsolattal való megfelelésnél vizsgálni kell, hogy

 • a) milyen a közterülethez közvetlenül kapcsolódó szint alaprajzi kialakítása, illetve ebből eredő használata, az
  • aa) nem korlátozza-e a közúti közlekedést és annak biztonságát,
  • ab) figyelembe veszi-e azt az igényt, hogy a telek közterületről lehetőség szerint csak egy kapubehajtóval legyen megközelíthető,
  • ab) nem korlátozza-, illetve zavarja-e a gyalogos és a kerékpáros közlekedést és annak biztonságát,
  • ac) megfelelően veszi-e figyelembe a közterület adottságait és esetleges berendezéseit, műtárgyait, valamint növényzetét,
  • ad) indokolt esetben a terv megfelelő javaslatokat ad-e az esetlegesen szükségessé váló és közterületet érintő beavatkozásokra;
 • b) az esetleg a közterület fölé benyúló építményrészek, illetve szerkezetek és berendezések milyen módon befolyásolják a közterület használatát, különös tekintettel a meglévő, illetve telepítendő fákra, fasorokra.

A bejelentés tudomásulvételéről szóló igazolás érvényessége az igazolás kiállításának dátumától számítva 1 év.

A rendelet megtekinthető ezen a linken.

Orosháza Város Önkormányzat képviselő-testületének 27/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete hirdetmény, hirdető-berendezés létesítésének, elhelyezésének szabályozásáról

A rendelet hatálya Orosháza város közigazgatási területén belül

 • a) a védelem alatt álló, valamint
 • b) a védelem alatt nem álló belterületre terjed ki.

védelem alatt álló belterület:

 • a) a szabályozási terven jelölt történeti városrész területére és a területet lehatároló utcák mindkét oldalára;

Móricz Zsigmond utca – Huba utca – Október 6. utca –Arany János utca – Székács József utca – Kelet utca – Árpád utca – Bajcsy Zsilinszky utca – Sámsoni utca által határolt terület;

 • b) Gyopárosfürdő városrészre és a területet lehatároló utcák mindkét oldalára;

Szélső utca – Dessewffy utca – Kosztolányi utca – Szentetornyai út – Gyopárosi út – Gomba utca – Barátság utca – Kisszik utca – Őszirózsa utca – Gyopárosi út – Szentesi út által határolt terület;

 • c) a városba bevezető főbb utak mellett fekvő ingatlanok közterülettel vagy előkerttel határos építményeire és ingatlanjaikra;
  • 11.1. Békéscsaba felől a 474 jelű Csorvási út,
  • 11.2. Szarvas felől a 4404 jelű Szarvasi út,
  • 11.3. Gádoros felől a 4407 jelű Gádorosi út,
  • 11.4. Szentes felől a 4406 jelű Szentesi út,
  • 11.5. Hódmezővásárhely felől a 474 jelű Vásárhelyi út,
  • 11.6. Mezőkovácsháza felől a 4429 jelű Aradi út,
  • 11.7. Tótkomlós felől a 4427 jelű Bajcsy-Zsilinszky utca;
 • d) helyileg védett épületekre és ingatlanjaikra.

8. § Védelem alatt nem álló belterületen engedély nélkül elhelyezhető hirdetmény :

 • a) kerítésen, előkertben, vagy épület homlokzatán ingatlanonként egy darab önállóan létesítendő cégtábla legfeljebb oldalanként 2,0 m2 felületnagyságot meg nem haladó méretben és egy darab cégér;
 • b) kerítésen, előkertben, vagy épület homlokzatán ingatlanonként egy darab térbeli vagy festett betűkből álló felirat legfeljebb oldalanként 2,0 m2 felületnagyságot meg nem haladó méretben és egy darab cégér;
 • c) kerítésen, előkertben, vagy épület homlokzatán ingatlanonként 1 db 1 m2 méretet meg nem haladó nyomdatechnikai eszközzel előállított hirdetmény;
 • d) új épület építése, az épülethomlokzatok felújítása esetén az állványozást takaró háló felületének legfeljebb 20%-ára nyomtatott gazdasági reklám, molinó;
 • e) útbaigazító hirdetmény;
 • f) alkalmi kulturális, sport, idegenforgalmi, szórakoztató, egyházi, egészségvédelmi, gasztronómiai rendezvényekről tájékoztató hirdetmények 30 napnál nem hosszabb ideig, legfeljebb darabonként 4 m2 felülettel;
 • g) építési munkaterületen legfeljebb 12 m2 felületnagyságú, az építkezések, beruházások adatait tartalmazó tábla.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérő hirdetményt elhelyezni a helyi településképi rendelet szabályai szerinti eljárás alapján lehet.

9. § Védelem alatt álló belterületen hirdetményt elhelyezni a 8. §-ban meghatározott módon, méretben és darabszámban és a helyi településképi rendelet szabályai szerinti eljárás alapján lehet.

Hirdetmény kialakítására vonatkozó előírások:

5. § (1) Az épületeken, építményeken elhelyezett hirdetmény kialakításának az építmény karakteréhez, tagozataihoz, színezéséhez, arányrendszeréhez igazodónak kell lennie. Egységes épülethomlokzaton, kerítésen, elhelyezett hirdetménynek egymással és az építménnyel összhangban kell lennie, ugyanazon az épületen megjelenő különböző hirdetményeket össze kell hangolni, egységes információs rendszerbe kell foglalni.

(2) Hirdetmény még részben sem takarhatja épület nyílászáró szerkezetét, párkányát, korlátját vagy egyéb meghatározó építészeti elemét.

(3) Az épülethomlokzat részét képező kirakatok üvegezésére dekorációt, feliratot elhelyezni nem szabad, kivéve az önálló betűkből vagy ábrából álló cégtáblát, melynek mérete nem haladja meg a kirakat felületének 20%-át, vagy ha a dekoráció, felirat az építmény tervezett, engedélyezett, bejelentett része.

A rendelet megtekinthető ezen a linken.

Orosháza, 2014. január 14.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux