Menü - Rendeletek

Az Önkormányzat felépítése, szervezete, munkája

1. Az Önkormányzat felépítése

Polgármester, alpolgármesterek

Dávid Zoltán polgármester
Dávid Zoltán
polgármester
FIDESZ-KDNP
Bojtor István képviselő,alpolgármester
Bojtor István
képviselő, alpolgármester
FIDESZ-KDNP
Oravecz Nóra képviselő,alpolgármester
Oravecz Nóra
képviselő, alpolgármester
FIDESZ-KDNP
Nincs arckép
Molnár Béla
Nem a képviselő testület tagjai közül megválasztott társadalmi megbízatású alpolgármester
FIDESZ-KDNP

Önkormányzati képviselők

Antal László képviselő, bizottsági tag
Antal László
képviselő, bizottsági tag
FIDESZ-KDNP
Bojtor István képviselő,alpolgármester
Bojtor István
képviselő, alpolgármester
FIDESZ-KDNP
Dávid Zoltán polgármester
Dávid Zoltán
polgármester
FIDESZ-KDNP
Oravecz Nóra képviselő,alpolgármester
Oravecz Nóra
képviselő, alpolgármester
FIDESZ-KDNP
Fetser János képviselő, bizottsági tag
Fetser János
képviselő, bizottsági tag
MSZP
Kovács Péter Dávid
Kovács Péter Dávid
képviselő, bizottsági elnök
FIDESZ-KDNP
Lövei Ferenc képviselő, bizottsági elnök
Lövei Ferenc
képviselő, bizottsági elnök
FIDESZ-KDNP
Németh Béla képviselő, bizottsági elnök
Németh Béla
képviselő, bizottsági elnök
FIDESZ-KDNP
Gyapjasné Béres Enikő képviselő, bizottsági tag
Gyapjasné Béres Enikő
képviselő, bizottsági tag
Független
Olasz Mónika képviselő, bizottsági elnökhelyettes
Olasz Mónika
képviselő, bizottsági elnökhelyettes
FIDESZ-KDNP
Tóth-Kása Sándor képviselő, bizottsági elnökhelyettes
Tóth-Kása Sándor
képviselő, bizottsági elnökhelyettes
FIDESZ-KDNP

Tanácsnokok

Németh Béla képviselő, bizottsági elnök
Németh Béla
képviselő, bizottsági elnök
FIDESZ-KDNP
Kovács Péter Dávid
Kovács Péter Dávid
képviselő, bizottsági elnök
FIDESZ-KDNP

2. Bizottságok

Orosháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – meghatározott önkormányzati feladatok ellátására – állandó, vagy ideiglenes bizottságokat választ.

A képviselő-testület a következő állandó bizottságokat hozta létre:

Ügyrendi és Tulajdonosi Jogokat Gyakorló Bizottság

Véleményezési jogkörben:

 1. önkormányzati rendelet-tervezetek véleményezése,
 2. az Önkormányzat vagyongazdálkodásának tulajdonosi ellenőrzése,
 3. éves belsőellenőrzési terv, éves belsőellenőrzési jelentés véleményezése,
 4. önkormányzat részvételével alapított társaságok éves tevékenységéről szóló beszámoló, könyvvizsgálói jelentés, éves üzleti terv, alapító okirat, alapító okirat módosítás, tisztségviselő megbízásának véleményezése,
 5. önkormányzat részvételével alapított társaságok átalakulásával, megszüntetésével kapcsolatos előterjesztések véleményezése,
 6. önkormányzati tulajdonú társasággal kötendő közszolgáltatási megállapodásokra vonatkozó előterjesztések véleményezése,
 7. külső szervek ellenőrzésével kapcsolatos tájékoztató, intézkedési terv véleményezése,
 8. a településfejlesztési koncepcióval, a település szerkezeti tervekkel és a helyi építési szabályzatokkal kapcsolatos előterjesztések véleményezése,
 9. közszolgáltatás ellátására létrehozandó társaság alapításával kapcsolatos előterjesztés véleményezése,
 10. városüzemeltetéssel összefüggő közszolgáltatásokkal, közművekkel, infrastrukturális, közlekedési kérdésekkel kapcsolatos előterjesztések véleményezése,
 11. önkormányzati tulajdonú termőföldek hasznosításával összefüggésben javaslattétel és véleményezés,
 12. a képviselő-testület hatáskörébe tartozó választásokra, kinevezésekre, vezetői megbízatásokra kiírt pályázatokkal kapcsolatos javaslattétel,
 13. összeférhetetlenség ügyben ellátja az Mötv. által meghatározott bizottsági feladatokat,
 14. vagyonnyilatkozat-tételével kapcsolatban ellátja az Mötv. által meghatározott bizottsági feladatokat,
 15. méltatlansági ügyben ellátja az Mötv. által meghatározott bizottsági feladatokat,
 16. az önkormányzati társulásokkal kapcsolatos előterjesztések véleményezése,
 17. alpolgármester választás kivételével titkos szavazás lebonyolítása,
 18. a polgármester, alpolgármester vagy a Képviselő-testület tagjával kapcsolatosan a Képviselő-testület elé terjesztett előterjesztések véleményezése.

Döntési jogkörben:

 1. a polgármester rendfenntartás körében tett intézkedése ellen benyújtott kifogás vizsgálatának lefolytatása,
 2. a képviselő-testület és a bizottsága tagjai üléséről történő hiányzásának minősítése abban az esetben, ha az érintett polgármester vagy a bizottsági elnök döntésével nem ért egyet,
 3. a polgármester és a főállású alpolgármester szabadságának megállapítása, valamint a polgármester szabadságának ütemezésének jóváhagyása.

Az Ügyrendi és Tulajdonosi Jogokat Gyakorló Bizottság tagjai:

Cím: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.
Telefonszám: 68/412-246
Faxszám: 68/412-392
Mail: varoshaza@oroshaza.hu
Honlap: oroshaza.hu

 

Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága

Véleményezési jogkörben:

 1. környezetvédelemmel kapcsolatos, az önkormányzat hatáskörébe tartozó kérdésekben készített előterjesztések véleményezése,
 2. idegenforgalommal kapcsolatos előterjesztések véleményezése,
 3. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. § (3) bekezdése szerint a Képviselő-testület elé kerülő – az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról – átfogó értékelés véleményezése,
 4. népjóléti és szociális feladatkör, intézmény átadásával, átvételével kapcsolatos előterjesztések véleményezése,
 5. kulturális, oktatási és sport pályázatok véleményezése, a Pénzügyi Bizottság hatáskörébe tartozó saját erő biztosítását nem igénylő pályázat benyújtásáról szóló döntés kivételével,
 6. városi rendezvények értékelése,
 7. a kulturális és oktatási intézmények vezetői kinevezésével kapcsolatosan kiírt pályázatok véleményezése és javaslattétel,
 8. a kulturális és oktatási intézmények alapító okiratainak, pedagógiai dokumentumainak véleményezése,
 9. a civil szervezetekkel való kapcsolattartás és a tevékenységük segítése,
 10. a helyi tömegtájékoztatással, kulturális, oktatási és közművelődési ügyekkel kapcsolatosan készített előterjesztések véleményezése, javaslattétel,
 11. kulturális és oktatási feladatkör, intézmény átadásával, átvételével kapcsolatos előterjesztések véleményezése,
 12. Egyházakkal kapcsolatos előterjesztések véleményezése,
 13. a helyi építészeti értékek fenntartására és állagmegóvására kiírt pályázati kiírás alapján a beérkezett pályázatok véleményezése és javaslattétel, valamint a helyi természeti értékek védettség alá helyezésével, illetve annak megszüntetésével kapcsolatos előterjesztések véleményezése és javaslattétel,
 14. közszolgáltatásokkal kapcsolatos előterjesztések véleményezése,
 15. idősügyi kérdésekkel kapcsolatos előterjesztések véleményezése és tárgyalása,
 16. közterület elnevezésének véleményezéséről, az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezésről szóló előterjesztések véleményezése és javaslattétel,
 17. az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott véleményezési feladatok ellátása,
 18. kiadvány megjelentetésének pénzügyi támogatásáról véleményezés, amennyiben a döntés az Mötv. 42. § 4. pontjában meghatározottak szerint a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik,
 19. óvodákkal, iskolákkal, valamint a szakképzéssel kapcsolatos ügyekben véleményezés, amennyiben a döntés az Mötv. 42. § 4. pontjában meghatározottak szerint a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik.

Döntési jogkörben:

 1. dönt az ifjúságpolitikai koncepcióról és a cselekvési tervet folyamatosan figyelemmel kíséri,
 2. az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott döntési feladatok ellátása,
 3. Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz való csatlakozás előterjesztésének véleményezése, a pályázatok elbírálása,
 4. a civil szervezetek, magánszemélyek részére adható támogatások; a sporttámogatások és létesítményhasználati támogatások felosztása, valamint a felhasználásról adott szakmai és pénzügyi tájékoztató elfogadása,
 5. a környezet állapotának elemzésére, értékelésére vonatkozó tájékoztató elfogadása,
 6. kiadvány megjelentetésének pénzügyi támogatásáról döntés, amennyiben a döntés nem tartozik az Mötv. 42. § 4. pontjában meghatározottak szerint a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe,
 7. óvodákkal, iskolákkal, valamint a szakképzéssel kapcsolatos ügyekben döntés, amennyiben a döntés nem tartozik az Mötv. 42. § 4. pontjában meghatározottak szerint a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe
 8. hozzájárulás a közkifolyóknak nem háztartási célú vízhasználatra történő rendszeres igénybevételéhez,
 9. hozzájárulás a közterületi vízvételi hely, közterületi tűzcsap áthelyezéséhez vagy megszüntetéséhez, a rekonstrukciós keret terhére.

A Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának tagjai:

Cím: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.
Telefonszám: 68/412-246
Faxszám:  68/412-392
Mail: varoshaza@oroshaza.hu
Honlap: oroshaza.hu

Pénzügyi Bizottság

Véleményezési jogkörben:

 1. költségvetési rendelet-tervezet, módosító költségvetési rendelettervezet, költségvetés végrehajtásáról készült rendelettervezet véleményezése,
 2. költségvetés végrehajtásáról készített tájékoztatóról szóló előterjesztések véleményezése,
 3. helyi adókkal, vagyonnal és vagyongazdálkodással kapcsolatosan előterjesztett rendelettervezetek véleményezése,
 4. Orosházi Kistérség Többcélú Társulás önkormányzati pénzügyi vonatkozású, önkormányzati vagyont érintő, valamint normatívát érintő új feladatok vállalásával kapcsolatos előterjesztéseinek véleményezése,
 5. hitelfelvétel, kötvénykibocsátás, pályázati maradványösszegről történő lemondás, pályázatokhoz saját erő biztosítására vonatkozó, vis maior alappal, részvény adás-vétellel kapcsolatos előterjesztések véleményezése,
 6. díjmegállapítással kapcsolatos rendelet-tervezetek véleményezése,
 7. haszonbér összegének megállapításával kapcsolatos előterjesztés véleményezése,
 8. az Önkormányzat költségvetési és a költségvetés végrehajtásáról szóló rendelethez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról szóló rendelet-tervezet véleményezése,
 9. Intézményeknél alkalmazandó nyersanyagnorma megállapításának véleményezése,
 10. magánerős kezdeményezésű útépítések támogatásának pénzügyi fedezet szempontjából történő véleményezése,
 11. az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap önkormányzati rendelet szerinti keretösszegének felhasználásáról döntés véleményezése,
 12. szociális és egészségügyet érintő tárgykörben készített előterjesztések és rendelettervezetek véleményezése,
 13. szociális ügyekben a polgármester hatáskörében hozott határozatok ellen benyújtott fellebbezések véleményezése, javaslattétel a Képviselő-testület felé,
 14. a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott véleményezés és javaslattétel,
 15. a 300.000,- Ft feletti behajthatatlan követelések törlésének véleményezése,
 16. mezőőri járulék megállapításával kapcsolatos ügyekben benyújtott fellebbezések véleményezése, javaslattétel a Képviselő-testület felé,
 17. a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezések és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény rendelkezései szerint a földbizottság állásfoglalása ellen benyújtott kifogás elbírálásáról készült előterjesztés véleményezése.

Döntési jogkörben:

 1. önkormányzati biztos
  – kijelölésének joga,
  – a megbízás egy alkalommal történő meghosszabbítása,
  – tevékenységének irányítása és ellenőrzése,
  – megbízatása szerződéses időtartam letelte előtti megszüntetésének kezdeményezése a Képviselő-testület felé,
 2. az önkormányzat vagyonáról, és vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletben meghatározott feladatok ellátása,
 3. a lakás életveszélyessé nyilvánítása esetén nyújtható támogatásról szóló rendeletben foglalt döntéshozatal,
 4. döntés saját erő biztosítását nem igénylő pályázat benyújtásáról,
 5. Önkormányzat és a polgármesteri hivatal Közbeszerzési Szabályzatának, módosításának elfogadása,
 6. az Önkormányzat és a polgármesteri hivatal éves közbeszerzési tervének, módosításának elfogadása,
 7. behajthatatlan követelések törlése a mindenkori költségvetési rendeletben meghatározott érték és 300.000,- Ft között,
 8. döntés a lefolytatott közbeszerzésekről szóló tájékoztatóról,
 9. döntés a szociális szolgáltatásokról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott feladatokról
 10. döntés a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott feladatoktól,
 11. döntés az orvosokkal kötött feladatellátási megállapodások módosításáról, amennyiben a módosítás a helyettesítést, rendelési időt vagy adatváltozást érint,
 12. döntés a gyermekek ellátásáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott feladatokról.

A Pénzügyi Bizottság tagjai:

Cím: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.
Telefonszám: 68/412-246
Faxszám: 68/412-392
Mail: varoshaza@oroshaza.hu
Honlap: oroshaza.hu

3. Nemzetiségi Önkormányzatok

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény alapján az egyes nemzetiségek közvetlen választással a községben, a városban és a fővárosi kerületben települési, a fővárosban és a megyében területi, valamint országos nemzetiségi önkormányzatot hozhatnak létre.

A nemzetiségi önkormányzat létesítésének kezdeményezésében és választásában az a választópolgár vehet részt, aki szerepel a nemzetiségi névjegyzékben. A választópolgár csak egy nemzetiségi névjegyzékben szerepelhet. A nemzetiségi önkormányzati általános választást a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának napjára kell kitűzni.

A legutóbbi települési nemzetiségi önkormányzati választásra 2019. október 13. napján került sor.

A választás eredményeként Orosházán három települési nemzetiségi önkormányzat alakult meg:

Orosháza Város Német Nemzetiségi Önkormányzat

A nemzetiségi önkormányzat alapvető feladata a nemzetiségi érdekek védelme és képviselete a nemzetiségi önkormányzati feladat- és hatáskörének gyakorlásával.

A helyi nemzetiségi önkormányzat kötelező közfeladata a Nemz. tv. rendelkezései alapján:

a) a nemzetiségi feladatokat ellátó intézménye fenntartásával kapcsolatos feladatellátás,
b) a saját kezdeményezésére más önkormányzat által átruházott feladat- és hatáskör ellátása, ideértve az átvett intézmény fenntartásával kapcsolatos feladatellátást,
c) a más szervtől átvett intézmény fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátása,
d) a képviselt közösség érdekképviseletével, esélyegyenlőségének megteremtésével kapcsolatos feladatok ellátása, különösen tekintettel a helyi önkormányzatnak a nemzetiségek jogainak érvényesítésével kapcsolatos feladataira,
e) a nemzetiségi önkormányzat illetékességi területén működő állami, helyi önkormányzati vagy más szerv által fenntartott intézmények működésével, feladatellátásával összefüggő, a nemzetiségi közösség kulturális autonómiája megerősítését szolgáló döntési, együttdöntési jogok gyakorlása,
f) a képviselt közösség kulturális autonómiájának megerősítése érdekében a közösség önszerveződésének szervezési és működtetési feladatok ellátásával történő támogatása, kapcsolattartás a képviselt közösség helyi nemzetiségi civil szervezeteivel, szerveződéseivel, a helyi nemzetiségi önkormányzat területén működő vallási közösségekkel,
g) a nemzetiségi önkormányzat illetékességi területén lévő, a nemzetiségi közösséghez kötődő kulturális javak megőrzése érdekében szükséges intézkedések kezdeményezése,
h) közreműködés a fejlesztési tervek előkészítésében,
i) a nemzetiségi nyelven folyó nevelésre és oktatásra irányuló igények felmérése.


Német Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata – letöltés
Német Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 1. módosítása letöltés
Német Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 2. módosítása letöltés
Német Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata – egységes szerkezetű (Hatályos: 2017. december 15-től) letöltés
Német Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata – egységes szerkezetű (Hatályos: 2020. február 01-től) letöltés
Német Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata – egységes szerkezetű (Hatályos: 2020. november 01-től) letöltés

Az Állami Számvevőszék jelentése a Német Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzéséről – letöltésA Német Nemzetiségi Önkormányzat Tagjai:

Dr. Abonyi Lajos 1. elnök (Békés Megyei Német Önkormányzatok Szövetsége)
Quintz Zsolt 2. elnök (Békés Megyei Német Önkormányzatok Szövetsége)
Császár Péter Imréné nemzetiségi önkormányzati képviselő (Békés Megyei Német Önkormányzatok Szövetsége)

Orosháza Város Német Nemzetiségi Önkormányzat
Székhelye:
5900 Orosháza, Pacsirta u. 8.
Megválasztott képviselők száma:
3 fő

 

2020. évi határozatok

1/2020 – 2020.11.27 – 1. Elnöki határozat
1/2020 – 2020.11.27 – 1. Elnöki határozat feljegyzés

2/2020 – 2020.12.01 – 1. Elnöki határozat
2/2020 – 2020.12.01 – 1. Elnöki határozat feljegyzés

3/2020 – 2020.12.18 – 1. Elnöki határozat (Német kúlturák hete)
3/2020 – Német Kultúra Hete nagykövet meghívása

4/2020 – 2020.12.18 – 1. Elnöki határozat (Kulturkreis)
4/2020 – 2020.12.18 – 1. Elnöki határozat feljegyzés (Kulturkreis)

5/2020 – 2020.12.18 – Önkormányzat munkáját segítők elismerése
5/2020 – 2020.12.18 – Önkormányzat munkáját segítők elismerése – feljegyzés

6/2020 – 2020.12.18 – 1. Elnöki határozat 2020 II. költségvetés módosítása
6/2020 – 2020.12.18 – 1. Elnöki határozat 2020 II. költségvetés módosítása – feljegyzés

 

2021. évi határozatok

1/2021 – 2021.01.11. – 1. Elnöki határozat
1/2021 – 2021.01.11. – 1. Elnöki határozat feljegyzése

2/2021 – 2021.01.18. – 1. Elnöki határozat (Német Kultúra Hete)
2/2021 – 2021.01.18. – 1. Elnöki határozat feljegyzése (Német Kultúra Hete)

3/2021 – 2021.01.18. – 1. Elnöki határozat (Emléknap)
3/2021 – 2021.01.18. – 1. Elnöki határozat feljegyzése (Emléknap)

4/2021 – 2021.01.18. – 1. Elnöki határozat (Malenkij robot)
4/2021 – 2021.01.18. – 1. Elnöki határozat feljegyzése (Malenkij robot)

5/2021 – 2021.01.29. – 1. Elnöki határozat
5/2021 – 2021.01.29. – 1. Elnöki határozat feljegyzése

6/2021 – 2021.02.15. – 1. Elnöki határozat
6/2021 – 2021.02.15. – 1. Elnöki határozat feljegyzése

7/2021 – 1. Elnöki határozat
7/2021 – 1. Elnöki határozat feljegyzése

8/2021 – 2021.02.17. – 1. Elnöki határozat
8/2021 – 2021.02.17. – 1. Elnöki határozat feljegyzése

9/2021 – 2021.02.17. – 1. Elnöki határozat
9/2021 – 2021.02.17. – 1. Elnöki határozat feljegyzése

10/2021 – 2021.02.17. – 1. Elnöki határozat
10/2021 – 2021.02.17. – 1. Elnöki határozat feljegyzése

11/2021 – 2021.04.01. – 1. Elnöki határozat
11/2021 – 2021.04.01. – 1. Elnöki határozat feljegyzése

12/2021 – 2021.04.01. – 1. Elnöki határozat
12/2021 – 2021.04.01. – 1. Elnöki határozat feljegyzése

13/2021 – 2021.05.04. – 1. Elnöki határozat
13/2021 – 2021.05.04. – 1. Elnöki határozat feljegyzése

14/2021 – 2021.05.20. – 1. Elnöki határozat
14/2021 – 2021.05.20. – 1. Elnöki határozat feljegyzése

15/2021 – 2021.05.20. – 1. Elnöki határozat
15/2021 – 2021.05.20. – 1. Elnöki határozat feljegyzése

 

2024. évi jegyzőkönyvek és előterjesztések

1/2024. jegyzőkönyv
2/2024. jegyzőkönyv
2/2024. előterjesztés – A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének elfogadása és a hozzá kapcsolódó döntések meghozatala
2/2024. előterjesztés – Orosháza Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetés II. módosítása
3/2024. jegyzőkönyv
4/2024. jegyzőkönyv
5/2024. jegyzőkönyv
6/2024. jegyzőkönyv

2023. évi jegyzőkönyvek és előterjesztések

 

2022. évi jegyzőkönyvek és előterjesztések

1/2022 2022.01.10. jegyzőkönyv
2/2022 2022.01.31. jegyzőkönyv
3/2022 2022.02.15. jegyzőkönyv
3/2022 előterjesztés 2022 évi költségvetés
4/2022 2022.03.24. jegyzőkönyv
5/2022 2022.05.04. jegyzőkönyv
6/2022 2022.05.27. jegyzőkönyv
6/2022 2022.05.27. előterjesztés Belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása
6/2022 2022.05.27. előterjesztés 2021. évi költségvetés végrehajtása
7/2022 2022.07.06 jegyzőkönyv
8/2022 2022.08.01 jegyzőkönyv
9/2022 2022.09.15 jegyzőkönyv
9/2022 2022.09.15 jegyzőkönyv 1. módosítás
10/2022 2022.10.12 közmeghallgatás jegyzokonyv
11/2022 2022.10.12 jegyzőkönyv
12/2022 2022.11.02 jegyzőkönyv
13/2022. jegyzőkönyv
13/2022. előterjesztés 2023-2026. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési terv és 2023. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv

 

2021. évi jegyzőkönyvek és előterjesztések

Orosháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata

 

A nemzetiségi önkormányzat alapvető feladata a nemzetiségi érdekek védelme és képviselete a nemzetiségi önkormányzati feladat- és hatáskörének gyakorlásával.

A helyi nemzetiségi önkormányzat kötelező közfeladata a Nemz. tv. rendelkezései alapján:

a) a nemzetiségi feladatokat ellátó intézménye fenntartásával kapcsolatos feladatellátás,
b) a saját kezdeményezésére más önkormányzat által átruházott feladat- és hatáskör ellátása, ideértve az átvett intézmény fenntartásával kapcsolatos feladatellátást,
c) a más szervtől átvett intézmény fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátása,
d) a képviselt közösség érdekképviseletével, esélyegyenlőségének megteremtésével kapcsolatos feladatok ellátása, különösen tekintettel a helyi önkormányzatnak a nemzetiségek jogainak érvényesítésével kapcsolatos feladataira,
e) a nemzetiségi önkormányzat illetékességi területén működő állami, helyi önkormányzati vagy más szerv által fenntartott intézmények működésével, feladatellátásával összefüggő, a nemzetiségi közösség kulturális autonómiája megerősítését szolgáló döntési, együttdöntési jogok gyakorlása,
f) a képviselt közösség kulturális autonómiájának megerősítése érdekében a közösség önszerveződésének szervezési és működtetési feladatok ellátásával történő támogatása, kapcsolattartás a képviselt közösség helyi nemzetiségi civil szervezeteivel, szerveződéseivel, a helyi nemzetiségi önkormányzat területén működő vallási közösségekkel,
g) a nemzetiségi önkormányzat illetékességi területén lévő, a nemzetiségi közösséghez kötődő kulturális javak megőrzése érdekében szükséges intézkedések kezdeményezése,
h) közreműködés a fejlesztési tervek előkészítésében,
i) a nemzetiségi nyelven folyó nevelésre és oktatásra irányuló igények felmérése.


Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata letöltés
Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata 1. módosítása letöltés
Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata 2. módosítása letöltés
Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata 3. módosítása letöltés
Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata – egységes szerkezetű (Hatályos: 2017. december 15-től) letöltés
Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata – egységes szerkezetű (Hatályos: 2020. február 01-től) letöltés

Az Állami Számvevőszék jelentése a Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzéséről – letöltés


A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Tagjai:

Simondán Gusztáv elnök („LUNGO DROM” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség)
Simondán Roland Milán elnökhelyettes („LUNGO DROM” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség)
Nagy Attila nemzetiségi önkormányzati képviselő („LUNGO DROM” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség)

Simondán Gusztávné nemzetiségi önkormányzati képviselő („LUNGO DROM” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség)

Orosháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
Székhelye:
5900 Orosháza, Pacsirta u. 8.
Megválasztott képviselők száma:
5 fő

Orosháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzat

 

A nemzetiségi önkormányzat alapvető feladata a nemzetiségi érdekek védelme és képviselete a nemzetiségi önkormányzati feladat- és hatáskörének gyakorlásával.

A helyi nemzetiségi önkormányzat kötelező közfeladata a Nemz. tv. rendelkezései alapján:

a) a nemzetiségi feladatokat ellátó intézménye fenntartásával kapcsolatos feladatellátás,
b) a saját kezdeményezésére más önkormányzat által átruházott feladat- és hatáskör ellátása, ideértve az átvett intézmény fenntartásával kapcsolatos feladatellátást,
c) a más szervtől átvett intézmény fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátása,
d) a képviselt közösség érdekképviseletével, esélyegyenlőségének megteremtésével kapcsolatos feladatok ellátása, különösen tekintettel a helyi önkormányzatnak a nemzetiségek jogainak érvényesítésével kapcsolatos feladataira,
e) a nemzetiségi önkormányzat illetékességi területén működő állami, helyi önkormányzati vagy más szerv által fenntartott intézmények működésével, feladatellátásával összefüggő, a nemzetiségi közösség kulturális autonómiája megerősítését szolgáló döntési, együttdöntési jogok gyakorlása,
f) a képviselt közösség kulturális autonómiájának megerősítése érdekében a közösség önszerveződésének szervezési és működtetési feladatok ellátásával történő támogatása, kapcsolattartás a képviselt közösség helyi nemzetiségi civil szervezeteivel, szerveződéseivel, a helyi nemzetiségi önkormányzat területén működő vallási közösségekkel,
g) a nemzetiségi önkormányzat illetékességi területén lévő, a nemzetiségi közösséghez kötődő kulturális javak megőrzése érdekében szükséges intézkedések kezdeményezése,
h) közreműködés a fejlesztési tervek előkészítésében,
i) a nemzetiségi nyelven folyó nevelésre és oktatásra irányuló igények felmérése.


Román Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata – letöltés
Román Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 1. módosítás letöltés
Román Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 2. módosítás letöltés
Román Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata – egységes szerkezetű (Hatályos: 2017. december 15-től) letöltés
Román Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata – egységes szerkezetű (Hatályos: 2020. február 01-től) letöltés


Román Nemzetiségi Önkormányzat Tagjai:

Farkas Andrea elnök („Összefogás A Magyarországi Románokért” Egyesület)
Ianos Marius elnökhelyettes („Összefogás A Magyarországi Románokért” Egyesület)
Nagyné Szalai Katalin nemzetiségi önkormányzati képviselő („Összefogás A Magyarországi Románokért” Egyesület)

Orosháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzat
Székhelye: 5900 Orosháza, Pacsirta u. 8.
Megválasztott képviselők száma: 3 fő

4. Képviselő-testületi-, bizottsági munka

A hatályos és egységes szerkezetbe foglalt szövegű önkormányzati rendeletek megtekinthetők a Nemzeti Jogszabálytár http://njt.hu/ honlapján.
Az önkormányzati rendelet hatályos szövegének megkereséséhez először a jobb oldali menüben az „önkormányzati rendeletek” sorra kattintson, majd a megjelenő űrlapon válassza ki a megyét és a település nevét.
Az űrlapon még írja be az önkormányzati rendelet megalkotásának évét és a rendelet számát.
A találatok megjelenítéséhez használja a Keresés gombot.
A rendelet címére kattintással az önkormányzati rendelet hatályos szövege olvasható.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a rendeletek hiteles szövegeinek a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyveinek mellékleteit képező papíralapú kihirdetett rendeletek minősülnek. A határozatok között a nyilvános képviselő-testületi határozatok olvashatók, melyek hiteles szövege a papíralapú képviselő-testületi ülések jegyzőkönyveiben találhatók. Az előterjesztések között a nyilvános képviselő-testületi ülések előterjesztési anyagai olvashatók.

Dokumentumtár

Lap olvasása Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Scroll to Top
Orosháza Önkormányzatának honlapja