A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés Megyei Igazgatóság (5600 Békéscsaba, Szabadság tér 7-9.) megbízásából a MEGATERRA Kft. (1022 Budapest, Herman Ottó u. 15.) által benyújtott, Orosháza, Csorvási út 66/a szám (5014/2 hrsz.) alatti ingatlanon feltárt szénhidrogén szennyezéshez kapcsolódó kármentesítési monitoring záródokumentációt elfogadva, a kármentesítési monitoring tevékenységet, valamint a kármentesítést befejezettnek tekintem.

Előírás:

Az M-1, M-2, M-3 jelű figyelőkutakat eltömedékeléssel meg kell szüntetni, az ehhez szükséges vízjogi engedélyezési eljárást kezdeményezni kell felügyelőségünkön.

Az engedélykérelemhez benyújtandó dokumentációnak meg kell felelnie a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendeletben meghatározott tartalmi követelményeknek.A vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció benyújtásának határideje: 2013. július 31.A SZAKHATÓSÁG ELŐÍRÁSAI: Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete:„A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés Megyei Területi Igazgatósága (5900 Orosháza, Csorvási út 66/A.) által az Orosháza, Csorvási út 66/A (hrsz.: 5014/2) alatti telephelyen folytatott kármentesítési monitoringra vonatkozó záródokumentáció elfogadása iránt beadott kérelem ügyében az Aisó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnél 10539-8-11/2013. iktatószám alatt folyamatban levő eljárásban a kármentesítési záródokumentáció elfogadásához az egészségügyi államigazgatási szerv szakhatósági hatáskörébe tartozó szempontból hozzájárulok.A szakhatósági eljárásban 23.500 Ft igazgatási szolgáltatási díj merült fel eljárási költségként, amit a kérelmező ügyfél az eljáró szakhatóság számára megfizetett.
E szakhatósági állásfoglalás ellen önálló fellebbezés nem nyújtható be, ezért csak az engedélyezési eljárást lezáró döntés elleni fellebbezéssel kifogásolható.”A határozat rendelkező részében foglalt előírások teljesítésének elmulasztása esetén – természetes személy esetén ötezer forinttól ötszázezer forintig, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén pedig ötezer forinttól egymillió forintig terjedő – eljárási bírság szabható ki.

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez, mint elsőfokú hatósághoz két példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye.A jogorvoslati eljárás díja – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – a befizetett szolgáltatási díjtétel 50 %-a, azaz 53.000 Ft, amelyet a Magyar Államkincstárnál vezetett 10028007-01711875-00000000 előirányzat-felhasználási számú számlára kell átutalni és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát felügyelőségünk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatába kérem feltüntetni jelen határozat számát.A kérelmező az eljárás 106.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költségként 200,-Ft postaköltség merült fel, melyet az ügyfél az igazgatási szolgáltatási díj befizetésével egyidejűleg megtérített.A határozat fellebbezés hiányában a fellebbezési határidő leteltét követő napon külön értesítés nélkül jogerőre emelkedik.INDOKOLÁSA Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés Megyei Igazgatóság (5600 Békéscsaba, Szabadság tér 7-9.) tulajdonában lévő Orosháza, Csorvási út 66/a. (5014/2 hrsz.) szám alatti ingatlan területén korábban meglévő földalatti gázolaj tartályok környezetében talaj-és talajvíz szennyezést észleltek. Az elvégzett talaj-és talajvíz mintavételezés és vizsgálat eredményei alapján TPH komponens tekintetében a 10/2000 (VI. 2.) KöM-EüM-FVM-KHVM rendeletben megállapított határérték feletti szennyezettséget mutattak ki a talajban és talajvízben.A REWOX Hungária Ipari és Környezetvédelmi Kft. által készített tényfeltárási záródokumentációt és műszaki beavatkozási tervet felügyelőségünk 10539-2-11/2005. számú határozatában elfogadta és a terület tulajdonosát műszaki beavatkozásra kötelezte.A műszaki beavatkozás során a szennyezett területen a szennyezett talajvizet drénszivárgó gyűjtötte össze és termelőkútba telepített szivattyú termelte ki. A szivattyú a víz és a szabadfázis együttes kitermelését végezte. Az olajos víz és az önálló fázisú szénhidrogén az olaj- és nyomásálló csővezetéken keresztül a felszínre, az ott elhelyezett tartályba került. A szénhidrogén leválasztása mechanikus úton a gravitációs erő hatására részben a pihentető tartályban, majd az olajfogó műtárgyban, illetve az adszorbens töltetű szűrőműtárgyban történt. A határérték alá tisztított vizet két nyelető drénágba vezették el.

A bevezetés környezetében 3 db monitoring kutat telepítettek a vízminőség folyamatos figyelésére. A kármentesítő rendszer vízilétesítményei a 28275-1-1/2005. számú vízjogi létesítési engedély alapján valósultak meg. (Vízjogi üzemeltetési engedély száma: 28275-3-1/2006., módosítva: 28.275-4-5/2009. számú határozattal)A műszaki beavatkozási záródokumentációt a 10539-6-6/2008. számú határozattal felügyelőségünk elfogadta és 4 éves időtartamra kármentesítési utómonitoringot rendelt el.

A kármentesítési utómonitoring időszaka alatt 3 darab figyelőkútból félévente történt akkreditált talajvíz mintavétel és vizsgálat TPH vonatkozásában.
A szénhidrogén szennyezés kármentesítésére létrehozott vízilétesítményeket a 27275-4-2/2009. számú vízjogi létesítési engedély alapján megszüntették.A 2013. január 29-én benyújtott, a MEGATERRA Kft. (1022 Budapest, Herman Ottó u. 15.) által készített kármentesítési monitoring záródokumentációban közölt eredmények szerint a monitoring időszaka alatt a talajvízben vizsgált TPH komponens koncentrációja egyetlen alkalommal sem érte el a (D) kármentesítési célállapot határértéket, minden alkalommal a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló jelenleg hatályos jogszabály, a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet által meghatározott (B) szennyezettségi határérték alatt maradt.A beadvány hiányossága miatt a 10539-8-1/2013. számú hiánypótlási végzésben az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának, valamint az eljárásba bevonandó szakhatóság eljárási díjának a befizetésére és az átutalást igazoló bizonylat, vagy annak másolatának megküldésére szólítottam fel a Zrt-t, aminek 2013. február 26-án eleget tett.Felügyelőségünk a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 29. § (6) bekezdése alapján a hatásterületen élő ügyfeleket és az ügyfélnek minősülő szervezeteket az eljárás megindításáról hirdetményi úton értesítette.Honlapján 2013. február 7-től közzétette az eljárás megindításáról szóló közleményt, valamint azt – közhírré tétel céljából – megküldte Orosháza Város Önkormányzat Jegyzőjének. A közlemény kifüggesztésének ideje alatt (2013. február 13-tól 2013. március 1-ig) a záródokumentációval kapcsolatos észrevétel nem érkezett. A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/D. § (5) bekezdésének a) pontja alapján felügyelőségünk tévedésből a Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézetét vonta be szakhatóságként az eljárásba.Az Intézet VI-R-040/01501-2/2013. számú végzésében a megkeresést illetékesség hiányában áttette a Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézetéhez.Ezen szakhatóság III-R-014/01087-2/2013. számú levelében arról tájékoztatta hatóságunkat, hogy állásfoglalásukat csak az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának a Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve számlaszámára történő befizetésének igazolását követően tudja megadni.Ezért a 10539-8-8/2013. számú hiánypótlási végzésben a szakhatósági eljárás díjának – 23.500 Ft-nak a Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve számlaszámára történő átutalására, és a befizetést igazoló bizonylat megküldésére szólítottuk fel a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés Megyei Igazgatóságát, egyben intézkedtünk a téves tájékoztatás miatt a Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv számlaszámára történő átutalás visszafizetéséről.A 2013. május 16-án megküldött befizetési bizonylattal 2013. május 22-én megkeresett Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete szakhatósági állásfoglalását III-R-014/01087-4/2013. számon 2013. május 28-án megadta.

Előírásait a határozat rendelkező része tartalmazza.A szakhatósági állásfoglalás indokolása:

„A fenti ügyben a benyújtott dokumentáció alapján megállapítottam, hogy az Orosháza, Csorvási út 66/A. (hrsz.: 5014/2) alatti telephelyen elvégzett kármentési monitoring az ismertetett adatok alapján megfelel a felszín alatti ivóvíz-, ásványvíz- és gyógyvíz-készlet minőségét, egészség károsítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatának kérdésében a vonatkozó követelményeknek.
Ennek figyelembevételével a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, többször módosított 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 44.§ (6)bek. b)pontja értelmében a kérelem teljesítéséhez hozzájárultam.

E szakhatósági állásfoglalást a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló, többször módosított 347/2006. (XII.23.) Kormányrendelet 32/D § (5)bek. a)pontja szerinti hatáskörben és a Ket. 21. § (1) bek. c) pontjában meghatározott illetékességi ok alapján adtam ki. Az önálló fellebbezés lehetőségét e szakhatósági állásfoglalás ellen a Ket. 44.§ (9) bek. zárja ki.
Az igazgatási szolgáltatási díjat az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I.30.) EüM-rendelet 1. számú mellékletének XI. 10. pontja alapján határoztam meg.”A kármentesítési monitoring eredményei alapján további kármentesítési munkára tárgyi területen nincs szükség, a kármentesítés befejezéséről a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 30.§ (7) bekezdés c), d) pontja alapján döntöttünk.A monitoring kutak további üzemeltetése a kármentesítés befejezésével okafogyottá vált, azok megszüntetéséről, eltömedékeléséről szakszerűen gondoskodni kell. Az eltömedékeléshez szükséges vízjogi létesítési engedély kérelemhez benyújtandó tervdokumentáció tartalmi követelményeit a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet tartalmazza.Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2013. június 20.A felügyelőség jelen határozatot a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 71. § (3) bekezdése értelében – jogerőre emelkedésre tekintet nélkül hivatalában, honlapján és a központi rendszeren (www.magyarország.hu) – nyilvánosan közzéteszi.Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja a 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet 1. számú melléklet I.35.7. pontja alapján lett megállapítva.A határozat a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 30.§ (7) bek. c) és d) pontján alapul.

Az önkéntes teljesítés elmaradásának jogkövetkezményeit a Ket. 134. § d) pontja, az eljárási bírság mértékét a Ket. 61. § (2) bekezdése határozza meg, az ügyfelet erről a Ket. 72. § (1) bekezdésének df) pontja alapján tájékoztattuk.

A fellebbezési jogról a 2004. évi CXL tv. 98.§-ának (1) bekezdése és 99.§ (1) bekezdése rendelkezik.

A jogorvoslati eljárás díja a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2. § (4) bekezdésén alapul.

A felügyelőség hatáskörét és illetékességét a 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 8.§-a állapítja meg.Szeged, 2013. június 3. Némethy Tímea igazgató megbízásából: dr. M

Leave a Comment

Lap olvasása Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Scroll to Top
Orosháza Önkormányzatának honlapja