Határozat

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés Megyei Igazgatóság (5600 Békéscsaba, Szabadság tér 7-9.) megbízásából a MEGATERRA Kft. (1022 Budapest, Herman Ottó u. 15.) által benyújtott, Orosháza, Csorvási út 66/a szám (5014/2 hrsz.) alatti ingatlanon feltárt szénhidrogén szennyezéshez kapcsolódó kármentesítési monitoring záródokumentációt elfogadva, a kármentesítési monitoring tevékenységet, valamint a kármentesítést befejezettnek tekintem.

Előírás:

Az M-1, M-2, M-3 jelű figyelőkutakat eltömedékeléssel meg kell szüntetni, az ehhez szükséges vízjogi engedélyezési eljárást kezdeményezni kell felügyelőségünkön.

Az engedélykérelemhez benyújtandó dokumentációnak meg kell felelnie a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendeletben meghatározott tartalmi követelményeknek.A vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció benyújtásának határideje: 2013. július 31.A SZAKHATÓSÁG ELŐÍRÁSAI: Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete:„A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés Megyei Területi Igazgatósága (5900 Orosháza, Csorvási út 66/A.) által az Orosháza, Csorvási út 66/A (hrsz.: 5014/2) alatti telephelyen folytatott kármentesítési monitoringra vonatkozó záródokumentáció elfogadása iránt beadott kérelem ügyében az Aisó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnél 10539-8-11/2013. iktatószám alatt folyamatban levő eljárásban a kármentesítési záródokumentáció elfogadásához az egészségügyi államigazgatási szerv szakhatósági hatáskörébe tartozó szempontból hozzájárulok.A szakhatósági eljárásban 23.500 Ft igazgatási szolgáltatási díj merült fel eljárási költségként, amit a kérelmező ügyfél az eljáró szakhatóság számára megfizetett.
E szakhatósági állásfoglalás ellen önálló fellebbezés nem nyújtható be, ezért csak az engedélyezési eljárást lezáró döntés elleni fellebbezéssel kifogásolható.”A határozat rendelkező részében foglalt előírások teljesítésének elmulasztása esetén – természetes személy esetén ötezer forinttól ötszázezer forintig, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén pedig ötezer forinttól egymillió forintig terjedő – eljárási bírság szabható ki.

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez, mint elsőfokú hatósághoz két példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye.A jogorvoslati eljárás díja – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – a befizetett szolgáltatási díjtétel 50 %-a, azaz 53.000 Ft, amelyet a Magyar Államkincstárnál vezetett 10028007-01711875-00000000 előirányzat-felhasználási számú számlára kell átutalni és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát felügyelőségünk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatába kérem feltüntetni jelen határozat számát.A kérelmező az eljárás 106.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költségként 200,-Ft postaköltség merült fel, melyet az ügyfél az igazgatási szolgáltatási díj befizetésével egyidejűleg megtérített.A határozat fellebbezés hiányában a fellebbezési határidő leteltét követő napon külön értesítés nélkül jogerőre emelkedik.INDOKOLÁSA Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés Megyei Igazgatóság (5600 Békéscsaba, Szabadság tér 7-9.) tulajdonában lévő Orosháza, Csorvási út 66/a. (5014/2 hrsz.) szám alatti ingatlan területén korábban meglévő földalatti gázolaj tartályok környezetében talaj-és talajvíz szennyezést észleltek. Az elvégzett talaj-és talajvíz mintavételezés és vizsgálat eredményei alapján TPH komponens tekintetében a 10/2000 (VI. 2.) KöM-EüM-FVM-KHVM rendeletben megállapított határérték feletti szennyezettséget mutattak ki a talajban és talajvízben.A REWOX Hungária Ipari és Környezetvédelmi Kft. által készített tényfeltárási záródokumentációt és műszaki beavatkozási tervet felügyelőségünk 10539-2-11/2005. számú határozatában elfogadta és a terület tulajdonosát műszaki beavatkozásra kötelezte.A műszaki beavatkozás során a szennyezett területen a szennyezett talajvizet drénszivárgó gyűjtötte össze és termelőkútba telepített szivattyú termelte ki. A szivattyú a víz és a szabadfázis együttes kitermelését végezte. Az olajos víz és az önálló fázisú szénhidrogén az olaj- és nyomásálló csővezetéken keresztül a felszínre, az ott elhelyezett tartályba került. A szénhidrogén leválasztása mechanikus úton a gravitációs erő hatására részben a pihentető tartályban, majd az olajfogó műtárgyban, illetve az adszorbens töltetű szűrőműtárgyban történt. A határérték alá tisztított vizet két nyelető drénágba vezették el.

A bevezetés környezetében 3 db monitoring kutat telepítettek a vízminőség folyamatos figyelésére. A kármentesítő rendszer vízilétesítményei a 28275-1-1/2005. számú vízjogi létesítési engedély alapján valósultak meg. (Vízjogi üzemeltetési engedély száma: 28275-3-1/2006., módosítva: 28.275-4-5/2009. számú határozattal)A műszaki beavatkozási záródokumentációt a 10539-6-6/2008. számú határozattal felügyelőségünk elfogadta és 4 éves időtartamra kármentesítési utómonitoringot rendelt el.

A kármentesítési utómonitoring időszaka alatt 3 darab figyelőkútból félévente történt akkreditált talajvíz mintavétel és vizsgálat TPH vonatkozásában.
A szénhidrogén szennyezés kármentesítésére létrehozott vízilétesítményeket a 27275-4-2/2009. számú vízjogi létesítési engedély alapján megszüntették.A 2013. január 29-én benyújtott, a MEGATERRA Kft. (1022 Budapest, Herman Ottó u. 15.) által készített kármentesítési monitoring záródokumentációban közölt eredmények szerint a monitoring időszaka alatt a talajvízben vizsgált TPH komponens koncentrációja egyetlen alkalommal sem érte el a (D) kármentesítési célállapot határértéket, minden alkalommal a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló jelenleg hatályos jogszabály, a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet által meghatározott (B) szennyezettségi határérték alatt maradt.A beadvány hiányossága miatt a 10539-8-1/2013. számú hiánypótlási végzésben az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának, valamint az eljárásba bevonandó szakhatóság eljárási díjának a befizetésére és az átutalást igazoló bizonylat, vagy annak másolatának megküldésére szólítottam fel a Zrt-t, aminek 2013. február 26-án eleget tett.Felügyelőségünk a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 29. § (6) bekezdése alapján a hatásterületen élő ügyfeleket és az ügyfélnek minősülő szervezeteket az eljárás megindításáról hirdetményi úton értesítette.Honlapján 2013. február 7-től közzétette az eljárás megindításáról szóló közleményt, valamint azt – közhírré tétel céljából – megküldte Orosháza Város Önkormányzat Jegyzőjének. A közlemény kifüggesztésének ideje alatt (2013. február 13-tól 2013. március 1-ig) a záródokumentációval kapcsolatos észrevétel nem érkezett. A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/D. § (5) bekezdésének a) pontja alapján felügyelőségünk tévedésből a Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézetét vonta be szakhatóságként az eljárásba.Az Intézet VI-R-040/01501-2/2013. számú végzésében a megkeresést illetékesség hiányában áttette a Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézetéhez.Ezen szakhatóság III-R-014/01087-2/2013. számú levelében arról tájékoztatta hatóságunkat, hogy állásfoglalásukat csak az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának a Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve számlaszámára történő befizetésének igazolását követően tudja megadni.Ezért a 10539-8-8/2013. számú hiánypótlási végzésben a szakhatósági eljárás díjának – 23.500 Ft-nak a Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve számlaszámára történő átutalására, és a befizetést igazoló bizonylat megküldésére szólítottuk fel a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés Megyei Igazgatóságát, egyben intézkedtünk a téves tájékoztatás miatt a Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv számlaszámára történő átutalás visszafizetéséről.A 2013. május 16-án megküldött befizetési bizonylattal 2013. május 22-én megkeresett Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete szakhatósági állásfoglalását III-R-014/01087-4/2013. számon 2013. május 28-án megadta.

Előírásait a határozat rendelkező része tartalmazza.A szakhatósági állásfoglalás indokolása:

„A fenti ügyben a benyújtott dokumentáció alapján megállapítottam, hogy az Orosháza, Csorvási út 66/A. (hrsz.: 5014/2) alatti telephelyen elvégzett kármentési monitoring az ismertetett adatok alapján megfelel a felszín alatti ivóvíz-, ásványvíz- és gyógyvíz-készlet minőségét, egészség károsítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatának kérdésében a vonatkozó követelményeknek.
Ennek figyelembevételével a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, többször módosított 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 44.§ (6)bek. b)pontja értelmében a kérelem teljesítéséhez hozzájárultam.

E szakhatósági állásfoglalást a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló, többször módosított 347/2006. (XII.23.) Kormányrendelet 32/D § (5)bek. a)pontja szerinti hatáskörben és a Ket. 21. § (1) bek. c) pontjában meghatározott illetékességi ok alapján adtam ki. Az önálló fellebbezés lehetőségét e szakhatósági állásfoglalás ellen a Ket. 44.§ (9) bek. zárja ki.
Az igazgatási szolgáltatási díjat az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I.30.) EüM-rendelet 1. számú mellékletének XI. 10. pontja alapján határoztam meg.”A kármentesítési monitoring eredményei alapján további kármentesítési munkára tárgyi területen nincs szükség, a kármentesítés befejezéséről a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 30.§ (7) bekezdés c), d) pontja alapján döntöttünk.A monitoring kutak további üzemeltetése a kármentesítés befejezésével okafogyottá vált, azok megszüntetéséről, eltömedékeléséről szakszerűen gondoskodni kell. Az eltömedékeléshez szükséges vízjogi létesítési engedély kérelemhez benyújtandó tervdokumentáció tartalmi követelményeit a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet tartalmazza.Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2013. június 20.A felügyelőség jelen határozatot a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 71. § (3) bekezdése értelében – jogerőre emelkedésre tekintet nélkül hivatalában, honlapján és a központi rendszeren (www.magyarország.hu) – nyilvánosan közzéteszi.Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja a 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet 1. számú melléklet I.35.7. pontja alapján lett megállapítva.A határozat a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 30.§ (7) bek. c) és d) pontján alapul.

Az önkéntes teljesítés elmaradásának jogkövetkezményeit a Ket. 134. § d) pontja, az eljárási bírság mértékét a Ket. 61. § (2) bekezdése határozza meg, az ügyfelet erről a Ket. 72. § (1) bekezdésének df) pontja alapján tájékoztattuk.

A fellebbezési jogról a 2004. évi CXL tv. 98.§-ának (1) bekezdése és 99.§ (1) bekezdése rendelkezik.

A jogorvoslati eljárás díja a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2. § (4) bekezdésén alapul.

A felügyelőség hatáskörét és illetékességét a 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 8.§-a állapítja meg.Szeged, 2013. június 3. Némethy Tímea igazgató megbízásából: dr. M

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux