Álláshirdetés – intézményvezető (magasabb vezető) beosztásának betöltésére

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.) pályázatot hirdet az Orosháza Város Önkormányzatának Egységes Szociális Intézmény (5900 Orosháza, Teréz u. 14. ) intézményvezető (magasabb vezető) beosztásának betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével.

A magasabb vezetői megbízás megnevezése: intézményvezető

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás 5 év határozott időre szól.

A munkavégzés helye: Békés megye, 5900 Orosháza, Teréz u. 14.

Az intézményvezető által ellátandó feladatok:

Orosháza Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézmény (Orosháza, Teréz u. 14.) alapító okiratában meghatározott feladatok ellátása, az intézmény szakmai programjában foglaltak megvalósítása, az intézmény szakszerű és gazdaságos működtetése, irányítása és ellenőrzése. (idősek otthona, értelmi fogyatékosok nappali ellátása, idősek klubja; bölcsőde; pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali ellátása; házi segítségnyújtás, tanyagondnoki szolgálat, étkeztetés; hajléktalanok éjjeli menedékhelye, átmeneti szállása, nappali melegedője vonatkozásában)

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a Kjt-nek a szociális, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet (Vhr.) rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:

 • a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklet 8.2. pontja szerinti felsőfokú képesítés,
 • legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 • szociális szakvizsga, illetve szakvizsgával nem rendelkező pályázó esetén amennyiben nem mentesül letételének kötelezettsége alól, annak a megbízást követő 2 éven belüli megszerzése,
 • magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,- a Kjt. 20. § (2d) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelés,
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó részletes szakmai életrajzát,
 • a képesítést igazoló okirat(ok) másolatát,
 • az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolását,
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programját,
 • 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítványt, amely igazolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó megfelel a Kjt. 20. § (4) és (5) bekezdésében foglalt követelményeknek,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy
 1. a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 2. Képviselő-testület döntéshozó ülésén kéri-e a a pályázati eljárás napirendnek a zárt ülésen való tárgyalását
 3. teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható, vagy bizalmasan kezelendő oly módon, hogy csak az elbírálásban részt vevők ismerhetik meg,
 4. amennyiben szociális szakvizsgával nem rendelkezik, és nem mentesül letételének kötelezettsége alól, vállalja annak a megbízást követő 2 éven belüli letételét,
 5. kinevezése esetén a munkaköri (közalkalmazotti jogviszonyával és vezetői megbízásával kapcsolatban) összeférhetetlenség nem áll fenn,
 6. a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja,
 7. nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt. A pályáztató a pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlási lehetőséget nem biztosít. Az erkölcsi bizonyítványt legkésőbb az eseti bizottság meghallgatásán kell bemutatni.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2016. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. december 7.

A pályázat benyújtásának módja és helye:

 • Postai úton a pályázatnak Orosháza Város Önkormányzat Polgármestere címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.) vagy
 • Személyesen benyújtva Dávid Zoltán polgármesternek, (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.) I. em. 4. számú irodában.

A pályázati anyagot egy példányban kell benyújtani, a borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: „Orosháza Városi Önkormányzat Egységes Szociális Központ, intézményvezető”

A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: A Kjt. és a. Vhr. előírásainak megfelelően a pályázatokat a pályázat előkészítője által összehívott véleményező bizottság – a pályázók személyes meghallgatásával – véleményezi. A kinevezésről Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a kiírásnak megfelelő pályázók személyes megjelenése mellett- mint a kinevezési jogkör gyakorlója dönt, amelynek eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: legkésőbb 2015. december 31.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux