A Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont – Orosháza (5900 Orosháza, Táncsics u. 2-4.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. – alapján pályázatot hirdet általános főigazgató-helyettes magasabb vezető beosztás betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2012.08.01-2017.07.31-ig szól

A munkavégzés helye: 5900 Orosháza Táncsics u. 2-4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
akadályoztatás esetén a főigazgató teljes jogkörrel történő helyettesítése; – felkérésre az intézmény képviselete; – az intézmény pedagógiai programjának összintézményi szintű összehangolása, felülvizsgálata, karbantartása (ellenőrzés, mérés-értékelés); – helyi szabályozók elkészítése és módosítása; – az intézmény szervezeti felépítésének megfelelő területek szakmai munkájának irányítása, ellenőrzése és értékelése; – a pedagógiai munka irányítása és ellenőrzése a tagintézmény-vezető igazgatók bevonásával; – a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű megszervezésének és ellenőrzésének koordinálása; – ügyvitel, statisztika vezetése; szakközépiskolai képzés, szakképzés, felnőttképzés irányítása; – kapcsolattartás a főigazgatóval, a stratégiai főigazgató-helyettessel, a tagintézmény vezető igazgatókkal, azok helyetteseivel, a gazdasági vezetővel, az intézmény autonóm szervezeteivel, a közvetlen és közvetett partnereivel; – az intézmény Igazgatótanácsának tagjaként az SzMSz-ben maghatározott feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet a Kjt. végrehajtásáról a közoktatási intézményekben rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • egyetem, a 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 18.§ (1) bekezdésében meghatározott végzettség, szakképzettség
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat
 • a nevelési, oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre szóló alkalmazás
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • rendelkezik többcélú, közös igazgatású közoktatási intézményre vonatkozó irányítási, szervezeti ismeretekkel, tapasztalatokkal
 • szak- és felnőttképzésben szerzett tapasztalatok
 • minőségirányítási rendszerben való jártasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok fénymásolata
 • szakmai életrajz
 • vezetési program (az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel)
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2012. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. május 21.

A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont-Orosháza címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Táncsics u. 2-4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a beosztás megnevezését:
-1-2012: általános főigazgató-helyettes

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatok a 138/1992. (X.8.) Korm. rendeletben foglalt benyújtási és véleményezési határidőt követően kerülnek elbírálásra. A vezetői megbízásról az Igazgatótanács dönt.

A pályázat elbírásának határideje: 2012. június 30.

Lap olvasása Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Scroll to Top
Orosháza Önkormányzatának honlapja