A 2013/2014. évi Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság versenykiírása és nevezési lapja

A 2013/2014. évi Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság eredeti versenykiírása és nevezési lapja ide kattintva megtekinthető és letölthető.


2013/2014. évi Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság versenykiírása

1.) A bajnokság célja

Játéklehetőség, szabadidő egészségest testmozgással történő eltöltésének és minden labdarúgást kedvelő ember rendszeres sportolásának biztosítása, bajnoki cím, helyezések eldöntése.

2.) A bajnokság rendezője

Orosháza Város Önkormányzata

3.) A bajnokság résztvevői

A bajnokságban szerepelhet minden olyan csapat, amely a részvételhez szükséges feltételeket biztosítja.

A benevezett csapatokban minden olyan személy szerepelhet:

 • aki ellen nincs érvényben lévő elmarasztaló bírósági ítélet vagy sportfegyelmi határozat, illetőleg nem áll bírósági vagy sportfegyelmi eljárás alatt;
 • aki érvényes sportorvosi (saját felelősségére körzeti orvosi engedély) versenyengedéllyel rendelkezik, melynek érvényességi időtartama (csak a dátumbélyegző elfogadható) felnőtteknél 12, ennél fiatalabbaknál 6 hónap;
 • aki érvényes kispályás igazolással rendelkezik,
 • aki a bajnokság kezdetekor 16. életévét betöltötte.

A benevezett csapatok létszámukat kiegészíthetik megyei II. és III. osztályban szereplő játékosokkal. Magasabb osztályban szereplő játékosok nem vehetnek részt a bajnokságban, sem felnőtt sem ifjúsági valamint serdülő korú sem.

Az a megyei II. osztálynál magasabb osztályban szereplő játékos, aki aktív labdarúgó pályafutását befejezte és erről utolsó sportegyesülete igazolását bemutatja, játszhat. Minden más esetben nincs játékjoga. Azon játékosok játékjoga, akik a fent említett feltételeknek nem felelnek meg – s ez bizonyítást nyer –felfüggesztésre és ezzel együtt kizárásra kerül a további játéklehetőségből. A csapat azon mérkőzéseit, melyen szerepelt a jogosulatlan játékos 3-0 arányban a vétlen csapat javára igazolja, attól függetlenül hogy óvott-e vagy sem. A vétlen gárda megkapja a győztesnek járó 3 pontot is.

A vétkes csapat azon mérkőzéseit, melyen szerepelt a jogosulatlan játékos 0 ponttal és 0-3-as gólkülönbséggel könyveli el, illetve mérkőzésenként 1-1 büntetőpontot is levon!

Amennyiben az eset megismétlődik, a vétkes csapat a bajnokságból kizárásra kerülhet.

Az orvosi alkalmasság igazolásánál a dátum bejegyzését csak bélyegzővel (dátumbélyegző) fogadjuk el és tekintjük az orvosi igazolást érvényesnek. A bajnokságban résztvevő csapatok tagjai a nevezés beadásával tudomásul veszik, hogy saját felelősségükre vesznek részt a bajnokságban.

Átigazolási lehetőségek:
 • a bajnokság megkezdése előtt, valamint az őszi és tavaszi forduló közötti holt szezonban bárhová igazolhat a játékos, de csak egy-egy alkalommal
 • az őszi és a tavaszi fordulókban 1-1 alkalommal igazolhat át egy játékos
 • 2014. május 1. után a bajnokság befejezéséig átigazolási tilalom van.

4.) A bajnokság lebonyolítása

A bajnokság lebonyolítása nevező csapatok számától függetlenül egy osztályban történik. A lebonyolítás rendje a nevező csapatok számától függően később kerül kialakításra.

A helyezések eldöntése őszi-tavaszi fordulókban, előzetes elképzelés szerint körmérkőzéses rendszerben történik. A helyezéseket pont, egymás elleni eredmény, gólkülönbség, több rúgott gól, több győzelem, további egyezőség esetén sorsolás dönti el.

5.) Költségek

Nevezési díj csapatonként 4.000 Ft. Játékvezetői díj mérkőzésenként a mindenkori hivatalos MLSZ szabályzatnak megfelelően kerül megállapításra. A díj mértéke 2.200.- Ft + tb. járulék 600.- Ft, összesen: 2.800 Ft/mérkőzés.

A nevezési díjat a nevezési határidő lejártáig kell befizetni, és a befizetést igazoló szelvény fénymásolatát csatolni kell a nevezési laphoz.

A játékvezetői díjat egy összegben kell befizetni a mellékelt befizetési szelvényen az őszi fordulóra, majd egy összegben tavasszal a tavaszi fordulóra.

A teljesítés megtörténtét a nevezési díj önkormányzati számlán való megjelenése jelenti. Mivel ez a befizetés napjától számítva 2-3 napot igénybe vehet, kérem ennek figyelembe vételét!

A mérkőzést az első mérkőzéslekötő naptól kezdve csak az a csapat kezdheti meg mérkőzéseinek lejátszását (előre lekötött mérkőzése felfüggesztésre, további lekötése letiltásra kerül), akinek befizetése legkésőbb az első mérkőzéslekötő napig igazolásra került a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodája által vagy az első mérkőzés lekötő napon a szelvény bemutatásával igazolásra került. Amennyiben a befizetés a bajnokság megkezdésétől számított 30 napon belül nem történik meg, úgy a nem teljesítő csapat addig le nem játszott mérkőzéseit elveszítettnek tekintjük, a 3 pontot 3-0 gólkülönbséggel az ellenfele javára írjuk. Ettől kezdve a soron következő mérkőzések esetében a fent leírtak szerint járunk el addig, amíg a teljesítés igazolása nem történik meg (Gazdasági Iroda, eredeti befizetési szelvény leadása).

Számlát csak a szelvényen szereplő befizető nevére tudunk kiállítani.

A pályákat nem lehet úgy használni, hogy a csapatvezető előzetesen nem állapodik meg a tulajdonossal a használatról és annak díjáról, amelyet szerződésbe foglalnak. Felhívjuk a csapatok figyelmét, hogy a pályadíjakat szíveskedjenek pontosan kifizetni, mert a pályatulajdonosok hátralék esetén nem engedélyezik a használatot. Pályahiány miatt elmaradt mérkőzés a pályaválasztó csapat hibájából marad el.

Az öltözők biztosítása nem kötelező, használatáról a két csapat közösen állapodik meg. Az ebből adódó vitás kérdéseket a felek egymás között kell hogy rendezzék.

6.) Díjazás

A lebonyolítás formájától függően később kerül meghatározásra.

7.) Nevezés

Nevezni a mellékelt nevezési lap aláírt példányának leadásával lehet a Városháza I. emelet 18. sz. irodahelyiségében, vagy postán a Polgármesteri Hivatal Oktatási és Kulturális Csoportjának címére. A nevezési lap előzetesen a PatyiG@oroshaza.hu e-mail címre is el lehet küldeni.

Nevezési határidő: 2013. augusztus 9., 12 óra.

Határidőn túli nevezéseket nem fogadunk el. A csapat nevezését akkor tekintjük elfogadottnak, ha a kitöltött és aláírt nevezési lapot (csapatvezető aláírásával hitelesítve), valamint a nevezési díj befizetését igazoló szelvény fénymásolatát együtt a nevezési határidő lejárta előtt leadja a csapat képviselője.

A nevezés leadható:

 • személyesen Orosháza Város Polgármesteri Hivatala II. emelet 16. iroda Patyi Gábor
 • személyesen Orosháza Város Polgármesteri Hivatala portáján lezárt borítékban Patyi Gábor nevére címezve
 • Szénási Józsefnél (Mátrai Sándor Stadion)
 • postai úton Orosháza Város Polgármesteri Hivatal Patyi Gábor nevére címezve. A postai feladás esetén a nevezés határideje a beérkezés határidejét jelenti!

8.) Egyéb rendelkezések

Első tervezett mérkőzéslekötő nap: 2013. augusztus 21., 16,30-17,00 óra

Helyszín: Mátrai S. Stadion, Orosháza, Fűtőház u. 3.

Első forduló (tervezett): 2013. augusztus 26. – szeptember 1.

A csapatvezetők a mérkőzést közös megegyezéssel az adott héten bármely játéknapra kitűzhetik. A közös megegyezésben a pályaválasztó csapat semmilyen időpontot nem kényszeríthet rá ellenfelére, ilyen vonatkozásban semmilyen jog nem illeti meg.

Amennyiben előfordul, hogy a mérkőzés játékvezetője nem jelenik meg valamely okból, a csapatok kötelesek a mérkőzést szükség-játékvezetővel lejátszani. Ha ez nem történik meg, úgy egyik csapat sem kap pontot, illetve ha valamelyik csapat hibájából marad el a mérkőzés, úgy a 3 pontot 3-0 gólkülönbséggel ellenfele kapja.

Mérkőzés lekötésére minden csapatvezető vagy megbízottja köteles megjelenni. A közös megegyezést a két csapatvezetőnek írásba kell foglalnia a mérkőzéslekötő lapon és azt át kell adnia a szövetség ott lévő képviselőjének. A képviselő ellenőrzi, hogy azonos pályára és időpontra kötöttek-e lemérkőzést. Ha igen, akkor a benyújtás sorrendje számít, a következő mérkőzés időpontját módosítani kell.

Ha a mérkőzés lekötésére az egyik csapat képviselője nem jelenik meg, helyettesről sem gondoskodik, úgy:

 • a.) a meg nem jelent csapat az ellenfele által javasolt helyen és időben köteles játszani
 • b.) ha mérkőzés ennek ellenére sem kerül lejátszásra akkor a 3 pontot 3-0 gólkülönbséggel a vétlen csapat kapja, a vétkes csapat 1 büntetőpont levonásban részesül.

Ha a mérkőzés lekötéséről mindkét csapat képviselője távol marad, úgy a mérkőzést lejátszottnak kell tekinteni, ahol egyik csapat sem kap pontot.

Ha valamely csapat képviselőjéről bebizonyosodik, hogy szándékosan akadályozza a sportszerű megegyezést, akkor a mérkőzést hivatalból tűzzük ki a tárgyheti pénteki napra, továbbá alkalmanként 2 büntetőpont kerül levonásra a csapattól. Ez ellen fellebbezésnek nincs helye.

Amennyiben a csapatok nem tudnak megegyezni a mérkőzés időpontjában és egyik csapatra sem alkalmazható az előző bekezdés, a mérkőzést hivatalból tűzzük ki a tárgyheti pénteki napra, mely ellen fellebbezésnek nincs helye.

Ha a mérkőzés elmarad:

 • mert egyik csapat nem jelent meg kellő létszámmal vagy távolmaradt és távolmaradását nem tudta kellően igazolni, a mérkőzés 3 pontját 3-0 gólkülönbséggel ellenfele kapja,
 • amennyiben a vendégcsapat maradt távol, úgy a bajnokság következő fordulójában ugyanazon csapat ellen elveszíti pályaválasztói jogát és ismét vendégcsapatként köteles mérkőzésre megjelenni, de a játékvezetői díjat ő fizeti,
 • ha egyik csapat sem tudott kellő létszámmal mérkőzést kezdeni, vagy mindkettő távolmaradt és azt nem tudta kellően igazolni, úgy a mérkőzést lejátszottnak tekinti a versenybizottság és egyik csapat sem kap pontot.

A mérkőzés bármely fél részéről történő elmaradását a mérkőzés időpontját megelőző 24 órán belül jelezni köteles az ellenfél csapatvezetőjének és Szénási Józsefnek (06 30/663-0507). Amennyiben ez nem történik meg, akkor a vétlen csapat javára 3-0 gólkülönbséggel megítéljük a 3 pontot, a vétkes csapatot pedig kötelezzük a pálya- és öltözőbérlet (ha van ilyen) valamint a játékvezetői díj megfizetésére. Ennek megtagadása esetén a vétkes csapatot azonnal kizárjuk a bajnokságból.

Várakozási idő ellenfélre és játékvezetőre 5 perc.

Ha a mérkőzés rendzavarás vagy kedvezőtlen időjárás (vihar, köd, villámlás) miatt ideiglenesen félbeszakadt, a félbeszakadás okának megszűnése után a játékvezető köteles felszólítani a csapatokat a mérkőzés folytatására, aminek kötelesek eleget tenni.

Ha a mérkőzés akár az első, akár a második félidőben szakad félbe és nem folytatható, de a félbeszakadásért egyik csapat sem hibáztatható, úgy:

 • a mérkőzés újrajátszását rendeli el a rendező szerv abban az esetben, ha a mérkőzésből még hátralévő idő meghaladja a 10 percet, 
 • amennyiben a hátralévő játékidő 10 percnél kevesebb volt, úgy a rendező szerv a mérkőzést befejezettnek tekinti és a pályán elért eredmény alapján ítéli meg a pontokat.

A mérkőzés félbeszakadásakor a mindenkori játékvezető által mért időt kell figyelembe venni, melyet a jegyzőkönyvben rögzíteni kell a csapatvezetők aláírásával hitelesítve.

Ha a mérkőzés az egyik csapat hibájából szakadt félbe, akkor a mérkőzést – bármikor szakadt félbe – a vétlen csapat javára kell igazolni:

 • ha a vétlen csapat győzelemre állt, akkor azzal a gólkülönbséggel és 3 ponttal,
 • ha a mérkőzés döntetlenre vagy a vétlen csapat vesztésre állt, akkor a 3 pontot 3-0 gólkülönbséggel a vétlen csapat javára kell igazolni.

Azt a csapatot, amely a bajnokság során 3 alkalommal – elfogadható indok nélkül – mérkőzésére nem állt ki, a bizottság kizárja a bajnokságból. Eredményeit a kizárás időpontjától függetlenül törli.

Első alkalommal történő ki nem állás esetén 1. második alkalommal 2 büntetőpont kerül levonásra a csapattól.

A mérkőzésen 12 fő szerepelhet, akiket tetszés szerint lehet cserélni. A pályán egyszerre 1 kapus és 5 mezőnyjátékos tartózkodhat. Az adott mérkőzésen az a 12 fő léphet pályára, akik saját érvényes igazolással rendelkeznek a mérkőzés helyszínén és időpontjában, és annak alapján a mérkőzés jegyzőkönyvébe bekerültek.

A játékos igazoltatására csak a „Kispályás labdarúgó igazolás” szolgál!

A „Kispályás labdarúgó játékengedély” minden bajnoki mérkőzésre kötelessége a csapatvezetőnek magával vinni, s azt a mérkőzés kezdete előtt minimum 5 perccel a játékvezetőnek a kitöltött jegyzőkönyvvel átadni. A „Kispályás labdarúgó igazolás” beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Oktatási és Kulturális Csoportjánál (Patyi Gábor).

Kiállítási idő 2, 5 perc vagy végleg. A vétség súlyossága határozza meg a kiállítási idő mértékét és nem a kiállítások sorrendje.

Az a játékos, aki egy mérkőzésen belül 3 alkalommal kerül az időleges kiállítás sorsára (2,5 perc) kizárja magát a további játékból, de a csapat létszáma a kiállítási idő letelte után cserejátékossal kiegészíthető.

Végleg kiállított játékos ügyében a játékvezetői jelentés alapján a Labdarúgó Fegyelmi Bizottság dönt az eljárás megindításáról, melyről az érintett játékost írásban értesíti, illetőleg a tárgyalásra beidézi. A határozat meghozataláig a játékos játékjoggal nem rendelkezik.

A mérkőzéseken csak edző- vagy tornacipőben lehet játszani, stoplis cipőben nem.

Ha a hazaadott labdát a kapus szándékosan az alapvonalon túlra továbbítja, szögletet kell ítélni.

Óvást a mérkőzést követő 8 naptári napon belül lehet benyújtani 2 példányban a Labdarúgó Fegyelmi Bizottsághoz. Az óvásnak tartalmaznia kell az óvás okát, a bizonyítékokat és csatolni kell a 3.000 Ft óvási díj befizetését igazoló csekk másolatát. Kellékeiben és tartalmában hiányos óvást a bizottság nem tárgyal. Ha az óvásnak helyt ad, az óvási díjat visszautalja, ellenkező esetben visszatartja.

A Labdarúgó Fegyelmi Bizottság határozata ellen – a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül – fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezésnek tartalmaznia kell az újabb tényeket és bizonyítékokat és csatolni kell hozzá az 5.000 Ft fellebbezési díj befizetését igazoló csekk példányának másolatát. Kellékeiben hiányos fellebbezést nem tárgyal az elnökség. A fellebbezési díjat – függetlenül a határozattól – visszatartja.

A II. fokú határozat ellen, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül felülvizsgálati kérelemmel lehet fordulni a felülvizsgáló bizottsághoz.

Ha egy sportolót Orosháza Város Önkormányzata által szervezett versenyen az egyik mérkőzésén történtekért piros lappal kiállítanak, a Fegyelmi Határozat meghozataláig , illetve az eltiltás időtartamáig semmilyen Orosháza Város Önkormányzata által szervezett versenyen, bajnokságban nem szerepelhet.

A pályaválasztó csapat köteles mentőládáról gondoskodni, amit a pálya szélén kell elhelyezni.

A mérkőzésre pontos időben és tiszta felszerelésben köteles minden csapat megjelenni és magával vinni mérkőzés lejátszására alkalmas labdát. A mérkőzés csak úgy kezdhető meg, ha 2 db mérkőzés lejátszására alkalmas labda ( melyet a pályaválasztó és ellenfele közösen biztosít ) a mérkőzés megkezdése előtt a játékvezető rendelkezésére áll.
Tilos a játékosnak a mérkőzés folyamán az ellenfélre és saját magára veszélyes tárgyat viselni ( óra, gyűrű, nyaklánc..stb. ). Szemüveggel mindenki csak saját felelőségére játszhat.
Minden egyéb kérdésben a kispályás verseny- és játékszabályok, valamint az MLSZ érvényben levő fegyelmi- és versenyszabályzata, Városi Kispályás Bajnokság Fegyelmi Szabályzata a mérvadó.

Orosháza, 2013. július 31.

Intézmény Felügyeleti, Hivatal Üzemeltetési Iroda

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux