Egységes Szociális Központ
Idősek Klubjai

Orosházán négy Idősek Klubja működik, mint idősek és demens személyek nappali ellátását biztosító intézmények:

Platán Idősek Otthona és Idősek Klubja “B” épület
Szakmai koordinátor: Polyák Gyöngyi
Cím: Orosháza, Teréz u. 14.
Telefon: 68/413-593, 70/953-6402
E-mail: oregtolgy@eszk.oroshaza.hu

Reménység Klub Orosháza
Szakmai koordinátor: Szőke Csilla
Cím: Orosháza, Lorántffy u. 35.
Telefon: 70/702-8310
E-mail: remenyseg@eszk.oroshaza.hu

 

Gyöngyvirág Klub Orosháza

Szakmai koordinátor.: Székácsné Kassai Ágnes
Cím: Orosháza, Székács J. u. 3.
Telefon: 70/933-6183
E-mail: gyongyvirag@eszk.oroshaza.hu

Őszirózsa Klub Orosháza
Szakmai koordinátor: Korcz Mária
Cím: Orosháza, Kiss E. u. 19.
Telefon: 70/466-6552
E-mail: oszirozsa@eszk.oroshaza.hu

 

Idősek klubja (fotó: Kecskeméti Krisztina)

Az Egységes Szociális Központ Nappali-és Alap Ellátások egységébe tartozó idősek klubjai:

 • lehetőséget biztosítanak idősek részére a napközbeni tartózkodásra
 • étkeztetést biztosítanak azoknak a szociálisan rászorultaknak, akik koruk és egészségi állapotuk miatt nem képesek önmaguk és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel étkezésről más módon gondoskodni
 • továbbá házi segítségnyújtást biztosít, amely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását – szükségleteinek megfelelően – lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.

Az idősek klubjainak szolgáltatásai:

 • tanácsadás,
 • készségfejlesztés,
 • háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás,
 • esetkezelés,
 • felügyelet,
 • gondozás és
 • közösségi fejlesztés

szolgáltatási elemeket szükség szerint biztosít.

Szabadidős programok szervezésén belül az intézmény az ellátást igénybevevők részére sajtótermékeket, könyveket, kártya- és társasjátékokat, tömegkommunikációs eszközöket biztosít.

Az intézmény alapfeladatát meghaladó szolgáltatásként az idősek klubjai lehetőséget biztosítanak az étkeztetésben részesülő klubtagok részére, hogy ebédjüket a klubok ebédlőjében fogyasszák el, ahol gondozónő gondoskodik a tálalásról, a mosogatásról, az intézmény biztosít evőeszközt, étkészletet.


Étkeztetés:

Asszisztens: Varju Jánosné
Telefonszám: +36-70/967-0283

Az ellátottak köre:

 • Olyan szociálisan rászorult személyeknek nyújt segítséget a szolgáltatás, akik önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani a napi egyszeri meleg élelmet.

Étkeztetési forma:

 • Helyben étkezők: Az étkeztetés keretében az Egységes Szociális Központ központi konyhája (Orosháza, Teréz u. 14.) az idősek klubjaiban, fogyatékkal élők klubjában, valamint a pszichiátriai- és szenvedélybetegek klubjában ellátásban részesülő személyek részére főétkezésként napi egyszeri meleg ételt (szakorvos javaslatára diétás étkeztetést) biztosít, az étkeztetésben részesülő igényeinek megfelelően hétfőtől – péntekig.
 • Elvitellel étkezők: Az Egységes Szociális Központ központi konyhájáról (Orosháza, Teréz u. 14.) ételhordóban van lehetőség az étel elvitelére
 • Kiszállítással étkezők: Az ellátottak részére saját otthonukba szállítja az Egységes Szociális Központ szervezett formában az egyszeri meleg ételt.

Étkeztetés szervezése, igénybevétele:

Az étkeztetés igénybevétele önkéntességen alapul. Az igénybevételhez írásos kérelmet kell benyújtani. Az igénybevételi kérelmet az intézményvezető bírálja el, melyről az igénylőt írásban értesíti.

Étkeztetés rendszeressége:

Hétfőtől vasárnapig, vagy igény szerint.


Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás feladatát az Egységes Szociális Központ idősek klubjai látják el. Az igénybe vevők saját lakókörnyezetében biztosítják az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.

A házi segítségnyújtás igénybevétele:

Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. Az ESZK igazgatója megbízásából a gondozási szükséglet vizsgálatát az általa megbízott személy – szociális segítő – végzi. A vizsgálat a gondozott otthonában/háziorvosi rendelőben történik, mely során kitöltésre kerül az Értékelő adatlap intézményre/háziorvosra vonatkozó része. Az összegyűlt pontszámok alapján – mely a háziorvos és az intézmény által adott pontokból tevődik össze – megállapításra kerül, hogy a kérelmező esetében szociális segítés vagy személyi gondozás indokolt.

A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy – a szociális segítés tevékenységeit is magába foglaló – személyi gondozást kell nyújtani.

Szociális segítés keretében háztartási segítségnyújtás:

 • a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés,
 • a háztartási tevékenységben való közreműködés,
 • segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában
 • szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése.

Személyi gondozás keretében gondozás és háztartási segítségnyújtás:

 • az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása,
 • a gondozási és ápolási feladatok elvégzése,
 • a szociális segítés körébe tartozó feladatok elvégzése.

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete helyi rendeletben határozza meg az ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjak összegét.

Az ellátást igénybevevő által fizetendő személyi térítési díj összegét az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt az ellátás igénybevételét megelőzően írásban tájékoztatja.


Tanyagondnoki szolgálat:

A szolgáltatás két körzetben működik, melynek célja: a külterületen vagy egyéb belterületen, valamint tanyákon élő személyek vonatkozásában az intézményektől való távolság hátrányainak enyhítése. Alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá a közösségi szintű igények kielégítéséhez segítségnyújtás. A tanyagondnoki szolgáltatás a következő szolgáltatási elemeket biztosítja: szállítás, megkeresés és közösségi fejlesztés.

A szolgálat a célok megvalósítása érdekében Orosháza város közigazgatási területén, a működési engedélyben szabályozott két körzetben lát el feladatokat, közvetlenül a Nappali-és Alapellátások Egységvezetőjének irányításával működik.

Tanyagondnokok: Kun László, Petrus János

Lap olvasása Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Scroll to Top
Orosháza Önkormányzatának honlapja