Orosháza Város Jegyzője a veszélyhelyzet megszüntetésével összefüggő átmeneti szabályozásról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvényben foglaltak alapján az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot.

 

A törvény alapján az engedélyköteles tevékenység engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül, ellenőrzött bejelentés (a továbbiakban: bejelentés) alapján végezhető. A bejelentés kizárólag elektronikus úton tehető meg. Elektronikus úton megtett bejelentésnek minősül:

– az ügyfélkapu útján,
– elektronikus űrlap útján,
– általános célú elektronikus kérelem űrlap szolgáltatás útján, valamint
– e-mail útján

megtett bejelentés.

Az Orosházi Polgármesteri Hivatalánál az e-mail útján tett bejelentést a bejelentés@oroshaza.hu e-mail címre kell megküldeni.

A gördülékenyebb ügyintézés érdekében az e-mail útján tett bejelentés esetén a tárgy mezőben szíveskedjen feltüntetni a bejelentés tárgyát, így telep, kereskedelem, kút, szennyvíz, növények, rezgésvédelem, oltalom.

A bejelentésnek az engedélykérelemre jogszabályban előírt adatokat kell tartalmaznia. Csatolni kell továbbá az engedélykérelem előírt mellékleteit, valamint okiratot kell csatolni, amelyben a bejelentő tájékoztatást ad a joggyakorlás által érintett további ügyfelek személyéről és nyilatkozik arról, hogy a további ügyfeleket a bejelentés benyújtásának szándékáról, a benyújtás időpontjáról és az eljáró hatóságról tájékoztatta.

A hatóság a bejelentést 15 napon belül visszautasítja, ha az nem tartozik a törvény hatálya alá, vagy azt nem elektronikus úton terjesztették elő, illetve, ha a bejelentő a hatóság díjfizetésre irányuló felhívásában foglaltakat határidőben nem teljesíti.

A hatóság 15 napon belül végzéssel a bejelentés engedélyezési eljárásban történő elbírálásáról rendelkezik, ha

a) a tevékenység nem végezhető bejelentéssel,
b )megállapítható, hogy az engedély megadásának jogszabályban előírt feltételei hiányoznak,
c)az alábbi közérdekek várható vagy közvetlen sérelmének veszélye áll fenn:
ca) az élet, a testi épség és az egészség védelme,
cb) a tevékenység jellegére, illetve hatására figyelemmel a károkozás vagy a katasztrófák bekövetkezése,
cc) a közbiztonság, vagy
cd) más nyomós közérdek,
d) az engedélyezési eljárásban az eljárás felfüggesztésének lenne helye,
e) a bejelentés tárgya vagy a bejelentő nem azonosítható, illetve a bejelentés hiányos – ide nem értve a díjfizetés elmulasztását vagy a díj hiányos megfizetését –,
f) a bejelentés visszaélésszerű joggyakorlást valósít meg, vagy arra vonatkozóan megalapozott következtetést lehet levonni.

Ha nem kerül sor a bejelentés visszautasítására vagy engedélyezési eljárásra utalására, a kérelmező a tevékenységet a bejelentést követő tizenötödik napot követő naptól jogosult megkezdeni.

Ha a tevékenység bejelentés alapján folytatható, azonban jogszabály előírása alapján az engedélyben kötelezettség előírásáról vagy tény megállapításáról is rendelkezni kell, erről a hatóság hivatalból döntést hoz.

A bejelentésért az engedélyezés, valamint a kapcsolódó szakhatósági eljárások illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának (a továbbiakban együtt: díj) 50%-át kell leróni vagy megfizetni. Ha a törvény alapján a bejelentés visszautasítására kerül sor, a hatóság a megfizetett díjat visszatéríti. Ha a hatóság a bejelentés engedélyezési eljárásban történő elbírálásáról rendelkezik, a díjat a jogszabályban megállapított díj 100%-ára kell kiegészíteni.

Az engedély birtokában folytatható tevékenységre, jogosultság gyakorlására vonatkozó bejelentés esetén az igazgatási szolgáltatási díj összegét, illetve eljárási illetéket Orosháza Város Önkormányzata 11733041-15725510-00000000 számú számlájára kell megfizetni.

A tevékenység megkezdésekor és annak végzése során a bejelentőnek a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételeknek meg kell felelnie. A bejelentő a tevékenysége szakszerűségéért és jogszerűségéért felelősséggel tartozik, amelynek ellenőrzésére a hatóság kiemelt figyelmet fordít.

Amennyiben az eljárással összefüggésben kérdése merül fel a weboldalunkon feltüntetett ügytípusok mellett az ügyintézők elérhetőségei, így telefonszámaik, e-mail címünk is megismerhetők, ezért kérem elsődlegesen itt érdeklődjenek, informálódjanak.

 

Dr. Horváthné dr. Barta Edit
jegyző

 

A kérelmek benyújtásához szükséges nyomtatványok az alábbi linken érhetőek el:

Telepengedélyezési eljárás

Nyomtatvány letöltéséhez kattintson ide!
E-mail küldésekkor a tárgymezőben kérjük feltüntetni a “telep” szót

Letöltés (DOC, Ismeretlen)

Külön jogszabályban meghatározott háztartási szennyvíz tisztító engedélyezési eljárások

Az eljáráshoz nem tartozik formanyomtatvány!

E-mail küldésekkor a tárgymezőben kérjük feltüntetni a “szennyvíz” szót

Külön jogszabályban meghatározott, a természeti területek és értékek oltalmával kapcsolatos engedélyezési eljárások.

Az eljáráshoz nem tartozik formanyomtatvány!

E-mail küldésekkor a tárgymezőben kérjük feltüntetni a “oltalom” szót