Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete
(5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.)

pályázatot hirdet

az  Orosháza Város Önkormányzat Nagy Gyula Területi Múzeuma
(5900 Orosháza, Dózsa Gy. u. 5.)

múzeum igazgató (magasabb vezető)

beosztásának betöltésére

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével.

A magasabb vezetői megbízás megnevezése: területi múzeum igazgatója
A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás 5 év határozott időre szól.
A munkavégzés helye: Békés megye, 5900 Orosháza, Dózsa Gy. u. 5.

 

Az intézményvezető által ellátandó feladatok:
Orosháza Város Önkormányzatának Nagy Gyula Területi Múzeum (Orosháza, Dózsa Gy. u. 5.) alapító okiratában meghatározott feladatok ellátása, az intézmény szakmai programjában foglaltak megvalósítása, az intézmény szakszerű és gazdaságos működtetése, irányítása és ellenőrzése.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére (Vhr.) rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:

 • szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség,
 • tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret
 • a kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelet szerint akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzése, és az azt igazoló okirat bemutatása a munkáltatónak.(amennyiben nem rendelkezik ilyennel, a kinevezést követő 2 éven belüli elvégzése, hiányában a vezetői megbízást vissza kell vonni)
 • a végzettségnek és szakképzettségnek és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlat
 • magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
  a Kjt. 20. § (2d) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelés, erkölcsi bizonyítvánnyal igazolva
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó részletes szakmai életrajza,
 • a képesítést igazoló okirat(ok) másolata,
 • nyelvtudást igazoló okirat(ok) másolata
 • az előírt szakmai tapasztalat meglétének hitelt érdemlő igazolása,
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja,
 • 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó megfelel a Kjt. 20. § (4) és (5) bekezdésében foglalt követelményeknek,

a pályázó nyilatkozatát arról, hogy

 • a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • a Képviselő-testület döntéshozó ülésén kéri-e a a pályázati eljárás napirendnek a zárt ülésen való tárgyalását
 • teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható, vagy bizalmasan kezelendő oly módon, hogy csak az elbírálásban részt vevők ismerhetik meg,
 • amennyiben az előírt akkreditált államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyammal nem rendelkezik, és nem mentesül letételének kötelezettsége alól, vállalja annak a megbízást követő 2 éven belüli elvégzését,
 • kinevezése esetén a munkaköri (közalkalmazotti jogviszonyával és vezetői megbízásával kapcsolatban) összeférhetetlenség nem áll fenn,
 • a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja,
 • nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A pályáztató a pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlási lehetőséget nem biztosít. Az erkölcsi bizonyítványt legkésőbb az eseti bizottság meghallgatásán kell bemutatni.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2019. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 18., 16:00 óráig beérkezéssel

A pályázat benyújtásának módja és helye:

 • Postai úton a pályázatnak Orosháza Város Önkormányzat Polgármestere címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.) vagy
 • Személyesen benyújtva Dávid Zoltán polgármesternek, (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.)  I. em. 4. számú irodában.

A pályázati anyagot egy példányban kell benyújtani, a borítékon kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: „Orosháza Városi Önkormányzat Nagy Gyula Területi Múzeum, területi múzeum igazgató”

A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: A Kjt. és a. Vhr. előírásainak megfelelően a pályázatokat a kinevezési jogkör gyakorlója által összehívott véleményező bizottság – a pályázók személyes meghallgatásával – véleményezi. A kinevezésről Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a kiírásnak megfelelő pályázók személyes megjelenése mellett – mint a kinevezési jogkör gyakorlója dönt, amelynek eredményéről valamennyi pályázó értesítést kap.
A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november havi Képviselő-testületi ülés

 

A pályázati hirdetmény közzétéve:
– www.kozigallas.gov.hu
– Orosháza Város honlapja ( www.oroshaza.hu )
– Orosházi Élet hetilap
www.oroscafe.hu hírportál

Lap olvasása Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Scroll to Top
Orosháza Önkormányzatának honlapja