Álláshirdetés – intézményvezető (magasabb vezető) beosztásának betöltésére

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.) pályázatot hirdet a Gyermek és Diákélelmezési Intézmény (5900 Orosháza, Eötvös tér 2.) intézményvezető (magasabb vezető) beosztásának betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével.

A magasabb vezetői megbízás megnevezése: intézményvezető

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás 5 év határozott időre szól.

A munkavégzés helye: Békés megye, 5900 Orosháza, Eötvös tér 2.

Az intézményvezető által ellátandó feladatok: A Gyermek és Diákélelmezési Intézmény alapító okiratában meghatározott feladatok ellátása, az intézmény szakszerű és gazdaságos működtetése, irányítása és ellenőrzése.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél végrehajtásáról szóló 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet

Pályázati feltételek:

 • felsőfokú iskolai végzettség,
 • magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
 • – a Kjt. 20. § (2d) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelés,
 •  magyar állampolgárság
 •  büntetlen előélet,
 •  cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó részletes szakmai életrajzát,
 • a képesítést igazoló okirat(ok) másolatát,
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programját,
 • 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítványt, amely igazolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó megfelel a Kjt. 20. § (4) és (5) bekezdésében foglalt követelményeknek,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy
  • 1. a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
  • 2. a Képviselő-testület döntéshozó ülésén kéri-e a a pályázati eljárás napirendnek a zárt ülésen való tárgyalását
  • 3. teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható, vagy bizalmasan kezelendő oly módon, hogy csak az elbírálásban részt vevők ismerhetik meg,
  • 5. kinevezése esetén a munkaköri (közalkalmazotti jogviszonyával és vezetői megbízásával kapcsolatban) összeférhetetlenség nem áll fenn,
  • 6. a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja,
  • 7. nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A pályáztató a pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlási lehetőséget nem biztosít. Az erkölcsi bizonyítványt legkésőbb az eseti bizottság meghallgatásán kell bemutatni.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázat elbírálását követően azonnal

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 5., 12:00 óráig beérkezéssel

A pályázat benyújtásának módja és helye:

Postai úton a pályázatnak Orosháza Város Önkormányzat Polgármestere címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.) vagy
Személyesen benyújtva Dávid Zoltán polgármesternek, (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.) I. em. 4. számú irodában.
A pályázati anyagot egy példányban kell benyújtani, a borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: „Gyermek és Diákélelmezési Intézmény, intézményvezető”

A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja:

A Kjt. előírásainak megfelelően a pályázatokat a kinevezési és megbízási jogkör gyakorlója által összehívott véleményező bizottság – a pályázók személyes meghallgatásával – véleményezi. A kinevezésről Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, – a kiírásnak megfelelő pályázók személyes megjelenése mellett- mint a kinevezési jogkör gyakorlója dönt, amelynek eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap.
A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. februári testületi ülés, legkésőbb 2016. február 29.

 

 

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux