2020. évre az Orosháza város közigazgatási területén helyi védelem alá helyezett épületek, épületegyüttesek, azok szűkebb környezete, illetve tartozékaik karbantartása, felújítása, rekonstrukciója érdekében végzett munkák költségeinek részbeni fedezésére 

Orosháza Város Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 30/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelete /továbbiakban: Rendelet/ alapján.

Az Önkormányzat a Rendelet hatálya alá tartozó, helyi védelem alatt álló épületek, épületegyüttesek, azok szűkebb környezete, illetve tartozékaik karbantartása, felújítása, rekonstrukciója érdekében végzett munkák költségeinek részbeni fedezésére – Orosháza Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 30.) önkormányzati rendeletében a 2. Tájékoztató tábla I. Általános közszolgáltatás fejezet 40. értékvédelmi rendelet támogatása sor terhére biztosított keret terhére – értékvédelmi támogatást (továbbiakban: támogatás) biztosít.

A helyi védelem alatt álló épületek fenntartása és állagmegóvása a tulajdonos kötelessége. A tulajdonos pályázat útján az Önkormányzattól utófinanszírozással működő, vissza nem térítendő támogatást igényelhet a Rendelet hatálya alá tartozó épületek, épületegyüttesek értékőrző felújítása, rekonstrukciója érdekében végzett munkák költségeinek részbeni fedezésére.

Támogatásban csak annak a helyi védettség alatt álló épületnek a tulajdonosa részesülhet, aki az igényelt támogatáshoz megfelelő önrésszel rendelkezik és a felújítás, rekonstrukció a Rendelet 8. alcímében leírt szakmai szempontoknak megfelel. Önrészként készpénz, hitel, illetve a már elvégzett munkák számlával igazolt összege vehető figyelembe.

Pályázati feltételek:

Helyi védelem alatt álló épületek vonatkozásában az alábbi építési munkálatok esetében nyújtható támogatás:
–     közterületről látható homlokzati felújításokra;
–     épületkárosodások megelőzésére, megszűntetésére;
–     eredeti állapot helyreállítására irányuló felújítási munkálatokra;

Pályázni csak a Rendelet hatálya alá tartozó épületekkel kapcsolatban lehet, amennyiben azok a Rendeletben meghatározott szakmai szempontoknak megfelelnek.
A meghirdetett határidőn túl érkezett pályázatok elbírálására nem kerül sor, azokat az Orosházi Polgármesteri Hivatal a pályázónak visszaadja.

Nem támogathatóak azok a pályázó természetes és/vagy jogi személyek, akiknek Önkormányzat felé köztartozása áll fenn.

Helyi védelem alatt álló épületek felújítására önkormányzati támogatás csak abban az esetben nyújtható, ha a védett értéket a tulajdonos megfelelő módon fenntartja (karbantartja), azt neki felróható módon nem károsítja, továbbá a karbantartással és az építéssel összefüggő hatósági előírásokat és szabályokat maradéktalanul betartja.

Nem adható támogatás, ha a védett értékkel összefüggésben engedély nélkül vagy engedélytől eltérően, illetve szabálytalanul végeztek építési munkát. Ebben az esetben a már megítélt támogatás visszafizetendő.

Egy épületre 5 éven belül csak egy alkalommal lehet támogatást kérni.
Ha helyi védelem alatt álló épület felújítása építésügyi hatósági, vagy településképi engedélyhez kötött, akkor a támogatás csak a hatósági engedély megléte vagy beszerzése után folyósítható a nyertes beruházásokra.

Pályázók köre: A támogatás pályázat útján igényelhető, melyet olyan természetes és/vagy jogi személy nyújthat be, akinek az épület, épületrész a tulajdonában van.

Támogatási forma: Vissza nem térítendő támogatás.

Támogatási összeg: A támogatás mértéke nem lehet több, mint a bekerülési összeg 50%-a, de maximum bruttó 1 000.000 Ft.

Orosháza Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 30.) önkormányzati rendeletében a 2. Tájékoztató tábla I. Általános közszolgáltatás fejezet 40. értékvédelmi rendelet támogatása sor terhére biztosított összesen 1.500.000,- Ft áll rendelkezésre.

Pályázati követelmények:

  • A pályázat benyújtására űrlapon van lehetőség.
  • A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk és szükséges űrlapok az Orosházi Polgármesteri Hivatal I. emelet 10. irodájában, Dr. Berczely Zsuzsannánál igényelhetők, illetve jelen felhívás mellékleteként letölthetőek.

Formai követelmények: 1 példányban, A/4 formátumban, fénymásolható formában és minőségben. A pályázati űrlap további lapokkal is bővíthető.

A pályázati űrlaphoz mellékelni kell:

  • a megpályázott pénzösszeg megjelölése, felhasználásának tervezett módja és  a tervezett kivitelezési munka kezdő és befejező időpontja,
  • a tervezett munka megvalósítását szolgáló részletes tételes költségvetését,
  • pályázati űrlap 1. , 2. , illetve 3. számú mellékletében kért dokumentumokat,
  • Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése, 50. § (1) bekezdés c) pontja és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti nyilatkozatot (jelen pályázati felhívás 2. számú melléklete)

Lehetőség szerint a pályázati űrlapokat és mellékleteket elektronikus adathordozón is kérjük benyújtani, az így benyújtott pályázatok elsőbbséget nem élveznek, az elbíráláshoz szükséges sokszorosítást könnyítik meg.

A pályázatok benyújtása:
A pályázatokat az Önkormányzat Képviselő-testületéhez címzetten, az Orosházi Polgármesteri Hivatalban kell benyújtani. Postán beérkező küldeménynél a borítékon fel kell tűntetni a „Helyi védelem alatt álló épületek felújítási támogatása” feliratot.
A pályázatokat folyamatosan lehet benyújtani, elbírálásukra 2020. szeptemberében kerül sor. A 2020. augusztus 31-ig beérkezett pályázatok kerülnek elbírálásra.

A pályázatok megvalósításának módja:
A benyújtott pályázatokról a Főépítész szakmai állásfoglalást alkot, majd a pályázatokat az Önkormányzat Társadalmi kapcsolatok Bizottsága értékeli, és javaslata alapján a Képviselő-testület ítéli oda a támogatást.
A döntésről a pályázók a döntést követő 30 munkanapon belül írásban értesítést kapnak.
A nyertes pályázókkal támogatási szerződést kell kötni.

A nyertes pályázó a pályázat elbírálásától számított 1 éven belül köteles elvégezni a helyreállítási, felújítási munkálatokat, elszámolni a költségekkel. A munkálatok elvégzését az Orosházi Polgármesteri Hivatal ellenőrzi a pályázathoz beadott dokumentáció és költségvetés alapján, a kiállított eredeti számlák egyidejű bemutatása mellett, melyről jegyzőkönyv készül.

A támogatásban részesített pályázatok elszámoltatásának rendszere:
A pályázónak a támogatási összeg felhasználásáról, valamint a pályázatban foglaltak megvalósulásáról pénzügyi elszámolást kell készítenie, a fejlesztést fényképpel is be kell mutatni.
A támogatás odaítélése esetén a pályázó nyilatkozattal vállal kötelezettséget a támogatás rendeltetésszerű felhasználására, annak meghiúsulása esetén az összeg visszafizetendő.
A pályázat elbírálásától számított 1 éven belül a munkát be kell fejezni. A munkaterv szerinti elvégzését az Orosházi Polgármesteri Hivatal ellenőrzi.

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a pályázati elszámolása során csak azokat az építési munkálatokat tudjuk elfogadni, amelyeket a vonatkozó jogszabályok betartása mellett végeztek el.

Orosháza, 2020. június 10.

Dávid Zoltán
polgármester

[row]

[col span__sm=”12″]

[title text=”Letölthető nyomtatványok:” tag_name=”h1″ color=”rgb(61, 25, 241)” size=”131″]

[/col]

[/row]
[row]

[col span__sm=”12″]

[accordion]

[accordion-item title=”Pályázati kiírás”]

[gview file=”https://www.oroshaza.hu/wp-content/uploads/2020/06/Felhívás-helyi-értékvédelmi-pályázat-kiírása-honlapra.pdf”]

[/accordion-item]
[accordion-item title=”Pályázati felhívás 1. számú melléklete”]

[gview file=”https://www.oroshaza.hu/wp-content/uploads/2020/06/pályázati-felhívás-1.-számú-melléklete.doc”]

[/accordion-item]
[accordion-item title=”Pályázati felhívás 2. számú melléklete”]

[gview file=”https://www.oroshaza.hu/wp-content/uploads/2020/06/pályázati-felhívás-2.-számú-melléklete.doc”]

[/accordion-item]
[accordion-item title=”Pályázati űrlap 1. számú melléklete”]

[gview file=”https://www.oroshaza.hu/wp-content/uploads/2020/06/pályázati-űrlap-1.-számú-melléklete.doc”]

[/accordion-item]
[accordion-item title=”Pályázati űrlap 2. számú melléklete”]

[gview file=”https://www.oroshaza.hu/wp-content/uploads/2020/06/pályázati-űrlap-2.-számú-melléklete.doc”]

[/accordion-item]
[accordion-item title=”Pályázati űrlap 3. számú melléklete”]

[gview file=”https://www.oroshaza.hu/wp-content/uploads/2020/06/pályázati-űrlap-3.-számú-melléklete.doc”]

[/accordion-item]

[/accordion]

[/col]

[/row]

Lap olvasása Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Scroll to Top
Orosháza Önkormányzatának honlapja