3/2013. (III.20.) számú határozat:

Az Orosházi Helyi Választási Iroda Vezetője helyi népi kezdeményezésre irányuló aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítése tárgyában az alábbi határozatot hozta:

Fetser János frakcióvezető által képviselt a Magyar Szocialista Párt Orosházi Szervezete (székhelye: 5900 Orosháza, Bajcsy-Zsilinszky utca 12.) által benyújtott – „Kezdeményezzük, hogy Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 30/2012. (XII.01.) Ö.r. számú rendeletét helyezze hatályon kívül.” – kérdésben helyi népi kezdeményezésre irányuló aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadom,egyidejűleg döntésem mai napon történő közzétételét rendelem el a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.) és az önkormányzati honlapon.Határozatom ellen a közzétételtől számított 15 napon belül az Orosházi Járásbírósághoz (5900 Orosháza, Táncsics utca 10.) lehet kifogást benyújtani. A kifogás benyújtása tárgyánál fogva illetékmentes. A bírósági eljárás során az ügyvédi képviselet kötelező.

Indoklás:

Fetser János frakcióvezető által képviselt a Magyar Szocialista Párt Orosházi Szervezete (székhelye: 5900 Orosháza, Bajcsy-Zsilinszky utca 12.) „Kezdeményezzük, hogy Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 30/2012. (XII.01.) Ö.r. számú rendeletét helyezze hatályon kívül.” kérdésben helyi népi kezdeményezésre irányuló aláírásgyűjtő ív mintát nyújtott be hitelesítésre 2013. március 11. napján.

A benyújtott népi kezdeményezésre irányuló aláírásgyűjtő ívet a választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. (továbbiakban Ve.), a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény rendelkezései (továbbiakban: Ötv.), valamint a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény végrehajtásáról a helyi népszavazáson és a helyi népi kezdeményezésen tárgyú 29/2000. (X.27.) BM rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján megvizsgáltam.

A Ve. 133. §-a a következőket tartalmazza:

„133. §

 • (1) Az aláírásgyűjtő ívek egy példányát az aláírásgyűjtés megkezdése előtt – hitelesítés céljából – be kell nyújtani a helyi választási iroda vezetőjéhez, megyei, fővárosi ügyben a területi választási iroda vezetőjéhez.
 • (2) A helyi, illetőleg a területi választási iroda vezetője a jogszabályi feltételeknek megfelelő aláírásgyűjtő ívet a benyújtásától számított 15 napon belül hitelesíti. Meg kell tagadni az aláírásgyűjtő ív hitelesítését, ha
  a) a kérdés nem tartozik a képviselő-testület, illetőleg a közgyűlés hatáskörébe;
  b) a kérdésben nem lehet helyi népszavazást tartani;
  c) ugyanabban a kérdésben egy éven belül népszavazást tartottak;
  d) az aláírásgyűjtő ív nem felel meg a 118. §-ban foglalt követelményeknek.
 • (3) A helyi, illetőleg a területi választási iroda vezetőjének az aláírásgyűjtő ív hitelesítésével kapcsolatos döntését a helyben szokásos módon közzé kell tenni.
 • (4) A jogorvoslati határidő eredménytelen elteltét követő napon, jogorvoslat esetén a bíróság hitelesítő határozatot helybenhagyó döntése kézbesítésének napján a helyi, illetőleg a területi választási iroda vezetője hitelesítési záradékkal látja el az aláírásgyűjtő ív mintapéldányát. Az aláírásgyűjtést a hitelesítési záradékkal ellátott aláírásgyűjtő ív másolatával lehet megkezdeni.”
A Ve. 147-148. §-a a következőket tartalmazza:
 • „147. § A helyi népi kezdeményezés során a 118. § (2)-(5) bekezdése, a 119. §, a 133-140. § és a 146. § (1) bekezdésének rendelkezéseit az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
 • 148. § A helyi, illetőleg a területi választási iroda vezetője akkor tagadja meg az aláírásgyűjtő ív hitelesítését, ha
 • a) a kérdés nem tartozik a képviselő-testület hatáskörébe,
 • b) az aláírásgyűjtő ív nem felel meg a 118. § (2)-(5) bekezdésében foglalt követelményeknek.”
Az Ötv. 49. §-a szerint:
 • 49. § (1) Népi kezdeményezés útján a képviselő-testület elé terjeszthető minden olyan ügy, amelynek eldöntése a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
 • (2) A képviselő-testület önkormányzati rendeletében meghatározott – a választópolgárok öt százalékánál nem kevesebb és tíz százalékánál nem nagyobb – számú választópolgár a népi kezdeményezést a polgármesternek nyújthatja be. A képviselő-testület köteles megtárgyalni azt a népi kezdeményezést, melyet a képviselő-testület által meghatározott számú választópolgár indítványozott.”

A népi kezdeményezés a közvetlen demokrácia gyakorlásának egyik formája, melyet a választópolgárok az aláírásgyűjtő ív aláírásával gyakorolják. A népi kezdeményezésben való részvétel jogának érvényesülését a törvény többek között olyan, az aláírásgyűjtő ívvel szemben támasztott formai előírásokkal is biztosítja, amelyek garanciát nyújtanak arra, hogy az aláírásgyűjtő ívet aláíró választópolgár eredményesen támogassa a népi kezdeményezésre bocsátott kérdést. Ezért népi kezdeményezés esetén fokozott jelentősége van az aláírásgyűjtő ív törvényességének, annak, hogy az aláírásgyűjtő ív részleteiben megfeleljen a törvényi előírásoknak.

A Ve. 118. §-a pontosan meghatározza, hogy mit kell tartalmaznia a népi kezdeményezés támogatására szolgáló aláírásgyűjtő ívnek. Kimondja, hogy az aláírásgyűjtő ívet a megtárgyalásra javasolt kérdéssel kell kezdeni. Az aláírásoknak a kérdéssel azonos oldalon kell szerepelniük. Az aláírásgyűjtő íveken szerepelnie kell a kezdeményező választópolgár saját kezű aláírásának és – az aláírás hitelességének ellenőrzése céljából – fel kell tüntetni a kezdeményező olvasható családi és utónevét, lakcímét, valamint személyi azonosítóját.

Annak érdekében, hogy az aláírásgyűjtő ív mindenben megfeleljen a törvényben szabályozott tartalmi követelményeknek, a törvényi szabályokon túl, a Rendelet 3. számú melléklet 7. mintája tartalmazza a kötelezően alkalmazandó aláírásgyűjtő ív mintapéldányát.

Az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának formai kellékeinek vizsgálata során megállapításra került, hogy a felhasznált mintapéldány megfelel a Ve. 118. § (3)-(5) bekezdéseiben felsorolt alaki követelményeknek.

A helyi népi kezdeményezés aláírásgyűjtő íven szereplő kérdés vizsgálata során megállapításra kerültek a következők:
 • 1. A helyi népi kezdeményezés kérdése a 30/2012. (XII.01.) Ö.r. számú rendelet hatályon kívül helyezésére irányul. A kérdésben hivatkozott rendelet egy módosító rendelet, mely a helyi adókról szóló 20/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosítására került megalkotásra.
 • 2. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 14. napján tartott ülésén napirendre tűzte és megtárgyalta „a helyi adórendelet felülvizsgálata” tárgyú napirendi pontot. A napirendhez kapcsolódó előterjesztés tartalmazott egy rendelet tervezetet, melynek tárgya a helyi adókról szóló, 36/2011. (XII.23.) önkormányzati rendelettel és 30/2012. (XII.01.) önkormányzati rendelettel módosított 20/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosítása volt, valamint egy határozati javaslatot, mely a rendeletmódosítás elfogadását követő további teendőket tartalmazza.

A képviselő-testületi ülést megelőzően a szakbizottságok: az Ügyrendi-Szavazatszámláló Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság együttes ülésén megtárgyalta és véleményezte a képviselő-testület elé kerülő napirendi pontot.

A Bizottságok egyhangúan támogatták a határozati javaslat elfogadását, valamint a helyi adókról szóló rendeletmódosítás megalkotását a Képviselő-testület felé. A Képviselő-testület is egyhangúan döntött az előterjesztés elfogadásáról és a rendeletmódosítás megalkotásáról.

 • 3. A rendeletmódosítás elfogadásával megalkotott 8/2013. (III.14.) önkormányzati rendelet – 2013. január 01. napjától kezdődően történő alkalmazással – hatályon kívül helyezte a helyi adókról szóló 20/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó 30/2012. (XII.01.) önkormányzati rendeletben bevezetett, magánszemélyek kommunális adójának bevezetésére vonatkozó rendelkezéseket, valamint visszaállította az építményadónál az üdülő és gépjárműtároló (garázs) esetében az adó 2012. évi mértékét. (Az adó mértéke 300,- Ft/m2-ról 200,- Ft/m2-re csökkent.) A változás nem érinti azt a 2013. január 01. napjától hatályos rendelkezést, mely szerint a lakással egy helyrajzi számon lévő gépjárműtároló adómentes. (A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 6. § a) pontja szerint az önkormányzat adómegállapítási joga arra terjed ki, hogy meghatározott adókat vagy ezek valamelyikét bevezesse, a már bevezetett adót hatályon kívül helyezze, illetőleg módosítsa, azonban az évközi módosítás naptári éven belül nem súlyosbíthatja az adóalanyok adóterheit.)
 • 4. A népi kezdeményezés egy olyan kérdés képviselő-testületi napirendre tűzését kívánja elérni, melynek testületi vitája megtörtént és a kérdéskörben a Képviselő-testület módosító rendeletet alkotott. Az időközben megváltozott, 2013. március 15. napján hatályba lépett módosító rendeletre tekintettel a kérdés elvesztette időszerűségét, így álláspontom szerint ezért a népi kezdeményezésben foglalt kérdés nem felel meg az egyértelműség követelményének. A döntés hozatalakor figyelembe kellett venni azt a körülményt, hogy a megváltozott jogi szabályozás miatt a kezdeményezésben szereplő kérdés a választópolgári egyértelműség követelményének már nem felel meg, ezért nem hitelesíthető.

Döntésem meghozatalakor figyelemmel voltam az Alkotmánybíróság tárgykörben hozott 7/2012. (III.1.) AB határozatban, valamint a 37/2012. (IX.20.) AB határozatban foglaltakra.
A fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.
A közzététel módjáról a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 13/2007. (IX.28.) Orosházi Önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem.

A határozat az Ötv. 49. §-ban, a Ve. 133. §-ban, a Ve. 147-148. §-aiban, a közzététel módja az Ör. 2. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontja alapján, valamint a Ve. 84. § (1) bekezdésén és a 146. § (1) bekezdésén alapul.

Orosháza, 2013. március 20.

Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária
címzetes főjegyző, a Helyi Választási Iroda Vezetője

Lap olvasása Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Scroll to Top
Orosháza Önkormányzatának honlapja