Értesítések
Minden törlése

Adatkezelési Tájékoztató

 
Oroshaza
Admin

Adatkezelési Tájékoztató

A személyes adatok kezelésével összefüggő tevékenységeinket az új Európai Uniós általános adatvédelmi rendeletben (GDPR: General Data Protection Regulation) kötelezően előírt és alkalmazandó szabályok tekintetében felülvizsgáltuk és elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy az abban, valamint a hazai hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelően végezzük.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy a megvalósuló adatkezelési tevékenység megkezdése előtt az érintettek tájékozódhassanak arról, hogy személyes adataikat az Adatkezelő Orosháza Város Önkormányzata által szervezett Tematikus Tréning során milyen célból és módszerekkel kezeli, valamint, hogy milyen jogok illetik meg őket, és azokat hogyan gyakorolhatják.

 

Az Adatkezelő adatai, elérhetősége

Az Adatkezelő megnevezése:

Orosháza Város Önkormányzat

Orosházi Polgármesteri Hivatal

Elérhetőségeink:

Postai címünk:

5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

Email címünk:

jegyzo@oroshaza.hu

Telefonszámunk:

68/514-204

Az adatkezelés alapelvei

Elkötelezettek vagyunk minden érintett személyes adatainak védelmében egyaránt, kiemelten fontosnak tartjuk információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

A személyes adatokat bizalmasan kezeljük és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely a személyes adatok biztonságát garantálja.

Amennyiben olyan kérdése merül fel, amely jelen adatkezelési tájékoztatónk alapján nem egyértelmű, kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot velünk fenti elérhetőségeinken! Törekszünk arra, hogy minél gyorsabban válaszoljunk Önnek, viszont amennyiben kérdése megfelelő megválaszolása több időt vesz igénybe, akkor legfeljebb 15 napon belül vállaljuk annak megválaszolását.

Bármikor kérhet tájékoztatást személyes adatai kezelésével kapcsolatban írásban (emailben, illetve postai címünkre megküldött levélben) vagy szóban (telefonon). Felhívjuk a figyelmét, hogy telefonon történő megkeresése esetén – amennyiben adatkezeléssel kapcsolatos igénye indokolja (pl.: adatainak törlését kéri) –, akkor azonosítanunk kell abból a célból, hogy jogosult-e a kérésre, mielőtt teljesítjük azt. Ha az azonosítás nem lehetséges, akkor kizárólag általános tájékoztatást adhatunk az adatkezeléssel kapcsolatban. Emiatt javasoljuk, hogy kérdését vagy igényét lehetőleg írásban jelezze.

Alkalmazott jogszabályok

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a személyes adatok kezelését a mindenkori hatályos, különösen pedig az alábbiakban felsorolt jogszabályi előírásoknak megfelelően végezzük:

Panaszkezelés és további jogérvényesítési lehetőségek

Mindent tőlünk telhetőt megteszünk, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék. Amennyiben úgy érzi, hogy nem feleltünk meg ennek, kérjük jelezze adatvédelmi tisztviselőnknek alábbi elérhetőségén:

Adatvédelmi tisztviselőnk neve:

Dr. Fejes Péter

Elérhetősége:

drfejes.peter@hanganov.hu

 

Személyes adatai védelméhez fűződő jogai megsértése esetén jogorvoslati lehetőségért – amennyiben az Adatkezelő az Ön jelzése ellenére sem szünteti meg jogsértő magatartását – a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, alábbi elérhetőségein:

Hivatalos név:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Postai cím:

1363 Budapest, Pf. 9.

Telefonszám:

+3613911400

Email:

ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal:

www.naih.hu

A kezelt adatok köre:

A tanfolyami jelentkezés során az Ön (mint tréningre jelentkező osztály osztályfőnöke és/vagy kapcsolattartója) nevét, telefonszámát, e-mail címét kezeljük.

Az adatkezelés biztonsága

Az adatkezelő az általa kezelt személyes adatok biztonsága érekében megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, amely szükséges ahhoz, hogy az adatok védettek legyenek a véletlen törlés (megsemmisülés), a jogosulatlan felhasználás vagy módosítás ellen. Fentiekkel gondoskodunk arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint ne módosíthassa vagy törölhesse azokat.

Az adatok továbbítása

Személyes adatait azok megismerésére jogosultsággal nem rendelkezők számára nem adjuk át, harmadik félnek kizárólag abban az esetben továbbítjuk, ha Ön ehhez előzetesen hozzájárulását adta. Kivételt képezhet ez alól egy esetleges hatósági vizsgálat, amely esetén az eljáró hatóság (pl.: rendőrség, ügyészség, bíróság, stb.) hivatalos megkeresésére a megkeresés céljából szükséges adatokat kötelesek vagyunk átadni. Ehhez az Ön külön hozzájárulása nem szükséges, mivel ez törvényben meghatározott feladatunk.

Az adatkezelés időtartama: a tréningsorozat végéig

 

Adatok tárolása:

A személyes adatokat papír alapon tartalmazó bizalmas és szigorúan bizalmas dokumentumokat az adatkezelő megfelelő felhatalmazással rendelkező alkalmazottja kezeli, megfelelő jogosultságkezelés és hozzáférés szabályozás mellett kezeli, azok papír alapú verzióit (iratok) biztonságosan kezeli, zárható helyen (irattár, zárható irodák és szekrények) tárolja. Az anyagok elektronikus verzióját az adatkezelő a tárt informatikai rendszerében őrzi, amely szintén megfelelő biztonsági jogosultsággal van ellátva.

Az Adatkezelési tájékoztató felülvizsgálata és elérhetősége

Fenntartjuk a jogot jelen tájékoztató felülvizsgálatára és szükség szerinti módosítására, amely indokolt lehet a vonatkozó jogszabályok vagy adatkezelési tevékenységünk, az arra alkalmazott technológia megváltozása esetén egyaránt. Amennyiben a módosítás az önkéntes hozzájárulása alapján kezelt személyes adatait is érinti, akkor erről haladéktalanul tájékoztatjuk, s személyes adatai további kezelését felfüggesztjük mindaddig, amíg ahhoz nem járul hozzá újra.

Az adatkezelő Orosháza Város Önkormányzat általános adatkezelési tájékoztatója, amelyben részletesebben olvashat az adatkezeléssel kapcsolatos jogokról, a https://oroshaza.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/ linken érhető el.

Letöltés (DOCX, Ismeretlen)

Idéz
Topic starter Közzétéve : 07/10/2021 12:00 du.