Jegyző elérhetősége

Dr. Burai Mihály

Nincs arckép

Tisztségek: Jegyző

Szervezeti Egység:

 

Feladatok:

Előkészíti a Képviselő-testület, a bizottságok, Nemzetiségi Önkormányzatok, Társulások üléseinek előterjesztéseit,

 1. ellátja a Képviselő-testület, a bizottságok, a nemzetiségi önkormányzatok, társulások szervezési és ügyviteli tevékenységével kapcsolatos feladatokat az üléseken,
 2. az üléseken az előterjesztés vitájában szavazás előtt törvényességi észrevételt tesz, ha bármely javaslat ügyében ez szükséges,
 3. rendszeres tájékoztatást ad a Polgármesternek, a Képviselő-testületnek, a Képviselő-testület bizottságainak az Önkormányzat munkáját érintő hatályos jogszabályokról,
 4. évenként beszámol a Polgármesteri Hivatal munkájáról a Képviselő-testületnek,
 5. szervezi a Polgármesteri Hivatal jogi felvilágosító munkáját, ellátja az államigazgatási tevékenység egyszerűsítésével, korszerűsítésével összefüggő feladatokat.

A Jegyző önkormányzati rendeletalkotással kapcsolatos feladatai:

 1. Kezdeményezheti önkormányzati rendelet megalkotását.
 2. Végzi az önkormányzati rendelet szakmai előkészítésével kapcsolatos feladatokat az önkormányzati rendeletalkotás folyamatában.
 3. A megalkotott önkormányzati rendelet kihirdetéséről és hatályba léptetését követő intézkedések megtételéről gondoskodik.

1.    A jegyző a Polgármesteri Hivatal vezetője, aki szakmailag felelős a hivatal működéséért, s ellátja a polgármesteri feladat meghatározások, döntések megvalósítása érdekében szükséges operatív szervező, a napi munkában szükséges utasításokat kiadó és azok végrehajtását ellenőrző tevékenységet. Megszervezi továbbá a hatáskörébe utalt és feladatkörébe tartozó államigazgatási ügyek intézését. Tevékenysége során felelős a jogszabályoknak és a közérdeknek megfelelő szakszerű, pártatlan és igazságos, valamint színvonalas ügyintézés szabályainak megfelelő eljárásért.

2.    A jegyző alapvető feladatai a következők:

 • a polgármester által meghatározottak szerint gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról,
 • vezeti a hivatalt, megszervezi a hivatal munkáját, ennek keretében hetente megbeszélést tart az irodavezetők, továbbá egyes kiemelt feladatokat ellátó dolgozók részvételével,
 • gyakorolja a munkáltatói jogkört a hivatal köztisztviselői, ügykezelői és fizikai alkalmazottai tekintetében (a polgármester által meghatározott körben kinevezés és felmentés, vezetői megbízás és visszavonása valamint jutalmazás esetén a polgármester egyetértésével),
 • döntésre előkészíti a polgármester hatáskörbe tartozó államigazgatási ügyeket,
 • dönt azokban a hatósági ügyekben, melyet a polgármester ad át,
 • tanácskozási joggal részt vesz a Képviselő-testület, s annak bizottságai ülésén,
 • a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét,
 • dönt a hatáskörébe utalt ügyekben,
 • ellátja az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal költségvetésével és a gazdálkodásával összefüggésben jogszabályok által a hatáskörébe utalt feladatokat,
 • ellátja a helyi és országgyűlési képviselőválasztással és népszavazással kapcsolatos feladatokat

3.   A 2.) pontban foglaltak alapján a jegyző feladatai különösen a következők:

a Képviselő-testület és bizottságai, Nemzetiségi Önkormányzatok, orosházi székhelyű társulások működésével kapcsolatban:

 • koordinálja az előterjesztések előkészítését, gondoskodik a törvényességről, a jogszabályok, rendeletek rendelkezéseinek betartásáról,
 • képviselő-testületi ülések esetében figyelemmel kíséri az előterjesztések, határozat-és rendelettervezetek előzetes bizottsági megtárgyalását,
 • figyelemmel kíséri törvényességi szempontból az ülések menetét, s ha a döntéseknél jogszabálysértést észlel, köteles azt jelezni,
 • előkészíti a testületek hatáskörébe tartozó fellebbezések elbírálására vonatkozó előterjesztéseket,
 • gondoskodik a jegyzőkönyvek pontos vezetéséről, (elkészítéséről), a határozatok és rendeletek érintettek részére történő eljuttatásáról,
 • tájékoztatást ad a fontosabb új jogszabályi rendelkezésekről.
 • koordinálja a szakmai-, pénzügyi-, adminisztrációs feladatokat

Polgármesteri Hivatal működésével kapcsolatban:

 • javaslatot készít a polgármester részére a hivatal belső szervezeti tagozódására, munkarendjére és az ügyfélfogadás rendjére,
 • ellátja a hivatal belső szervezeti egységei útján a jogszabály által hatáskörébe utalt hatósági jogköröket és államigazgatási feladatokat,
 • koordinálja és ellenőrzi a hivatal belső szervezeti egységeiben folyó munkát, különös tekintettel a közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységekre,
 • irányítja a hivatal dolgozóinak szakmai továbbképzését,
 • irányítja a hivatal operatív gazdálkodási tevékenységét,
 • ellenjegyzi a kötelezettség vállalásokat, utalványozásokat, erre más dolgozót is felhatalmazhat.

Elérhetőség: 

Cím: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6., A ép., I. em. 5.
Telefon: 68/514-229
Fax: 68/411-545
E-mail: jegyzo@oroshaza.hu

 

 

Lap olvasása Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Scroll to Top
Orosháza Önkormányzatának honlapja