Orosháza Város Önkormányzata a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Nagy Gyula Területi Múzeuma múzeum igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye: Békés megye, 5900 Orosháza, Dózsa György utca 5.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Orosháza Város Önkormányzat Nagy Gyula Területi Múzeuma (Orosháza, Dózsa Gy. u. 5.) alapító okiratában meghatározott feladatok ellátása, az intézmény szakmai programjában foglaltak megvalósítása, az intézmény szakszerű és gazdaságos működtetése, irányítása és ellenőrzése.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet. rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, szakirányú szakképzettség,
 • nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,
 • szakmai tapasztalat – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Kjt. 20. § (2d) bekezdésében felsorolt kizáró ok nem áll fenn, magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó részletes szakmai önéletrajza, – a képesítést igazoló okirat(ok) másolata, – nyelvtudást igazoló okirat(ok) másolata – az előírt szakmai tapasztalat meglétének hitelt érdemlő igazolása, – az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja, – 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó megfelel a Kjt. 20. § (4) és (5) bekezdésében foglalt követelményeknek,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy 1. a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 2. a Képviselő-testület döntéshozó ülésén kéri-e a a pályázati eljárás napirendnek a zárt ülésen való tárgyalását 3. teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható, vagy bizalmasan kezelendő oly módon, hogy csak az elbírálásban részt vevők ismerhetik meg,
 • 4. amennyiben az előírt akkreditált államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyammal nem rendelkezik, és nem mentesül letételének kötelezettsége alól, vállalja annak a megbízást követő 2 éven belüli elvégzését, 5. kinevezése esetén a munkaköri (közalkalmazotti jogviszonyával és vezetői megbízásával kapcsolatban) összeférhetetlenség nem áll fenn, 6. a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja,
 • 7. nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 6.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Orosháza Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. (16:00 óráig beérkezéssel) ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK.252/2016. , valamint a beosztás megnevezését: múzeum igazgató.
 •  Személyesen: Dávid Zoltán polgármester, Békés megye, 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. 1. emelet 4. ajtó (16:00 óráig beérkezéssel).

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Kjt. és a. Vhr. előírásainak megfelelően a pályázatokat a kinevezési jogkör gyakorlója által összehívott véleményező bizottság – a pályázók személyes meghallgatásával – véleményezi. A kinevezésről Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a kiírásnak megfelelő pályázók személyes megjelenése mellett – mint a kinevezési jogkör gyakorlója dönt. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg a Vhr. 1. sz. mellékletében szereplő muzeális intézményi szakmai munkakörbe kinevezhető. Teljes munkaidős, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével. Közművelődési intézmény, múzeum vagy könyvtár vezetésével megbízott magasabb vezetőnek – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a megbízását követő két éven belül a kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelet szerint akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyamot kell elvégeznie, és az azt igazoló okiratot be kell mutatnia a munkáltatónak. Igazolás hiányában a vezetői megbízást vissza kell vonni.

Lap olvasása Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Scroll to Top
Orosháza Önkormányzatának honlapja