Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

pályázatot hirdet

Justh Zsigmond Városi Könyvtár

könyvtárigazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

 

A munkaviszony időtartama:

az igazgatói munkakör, öt év határozott időre szól, azzal hogy a munkaviszony befejező időpontját követően –  a munkáltatói jogkör gyakorlója – a kulturális munkakörben határozatlan időre történő továbbfoglalkoztatás lehetőségét biztosítja

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5900 Orosháza, Kossuth utca 3.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Orosháza Város Önkormányzat Justh Zsigmond Városi Könyvtár (Orosháza, Kossuth u. 3) alapító okiratában meghatározott feladatok ellátása, az intézmény szakmai programjában foglaltak megvalósítása, az intézmény szakszerű és gazdaságos működtetése, irányítása és ellenőrzése.

Illetmény és juttatások:

A jogállásra, a munkabér megállapítására és a juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadóak

                       

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság, munkaköre ellátásához szükséges magyar nyelvtudással rendelkezik;
 • cselekvőképesség;
 • büntetlen előélet, nem áll muzeális intézményben, nyilvános könyvtárban, közlevéltárban és közművelődési intézményekben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 • szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Közös Európai Referenciakeret (a továbbiakban: KER) szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret
 • államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése („Könyvtári vezetési ismeretek”) Ennek hiányában a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül köteles a képzést elvégezni, és az azt igazoló okiratot be kell mutatni a munkáltatói jogkör gyakorlójának figyelemmel a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 4. § (1)-(2) bekezdésére. Az EMMI rendelet 4. § (2) bekezdésében foglaltak szerint mentesül a tanfolyam elvégzésének kötelezettsége alól az, aki jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy a képzést az intézményvezetői munkakör betöltését megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja.
 • szakirányú végzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlat
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó részletes szakmai életrajza,
 • a képesítést igazoló okirat(ok) másolata,
 • nyelvtudást igazoló okirat(ok) másolata
 • az előírt szakmai és vezető tapasztalat meglétének hitelt érdemlő igazolása,
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja,
 • 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előéletről és annak igazolásáról, hogy nem áll muzeális intézményben, nyilvános könyvtárban, közlevéltárban és közművelődési intézményekben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

 

a pályázó nyilatkozatát arról, hogy :

 1. a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 2. teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható, vagy bizalmasan kezelendő oly módon, hogy csak az elbírálásban részt vevők ismerhetik meg,
 3. nyilatkozata arról, hogy nyílt vagy zárt ülésen kéri a tárgyalást
 4. amennyiben az előírt akkreditált államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyammal nem rendelkezik, és nem mentesül letételének kötelezettsége alól, vállalja annak a megbízást követő 2 éven belüli elvégzését,
 5. kinevezése esetén a munkaköri összeférhetetlenség ( hozzátartozójával irányítási, ellenőrzési, elszámolási kapcsolatba nem kerül, a munkáltatóval azonos, vagy hasonló tevékenységet végző, a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdasági társaságban nem vezető tisztségviselő, felügyelő bizottsági tag) nem áll fenn,
 6. a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja,
 7. nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A munkaviszony betölthetőségének időpontja:

A munkaviszony legkorábban 2022. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 01. 13:00 óráig beérkezéssel

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 239/2022., valamint a beosztás megnevezését: könyvtárigazgató.
 • Személyesen: Hudákné Dombovári Orsolya humánpolitikai referens részére, Békés megye, 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. 1.em. 9.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jogszabályok előírásainak megfelelően a kinevezési jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményét mérlegelve a kinevezési jogkör gyakorlója dönt, amelynek eredményéről valamennyi pályázó értesítést kap.
A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A pályázat elbírálásának határideje: legkésőbb 2022. július 29.

 

 

 

Lap olvasása Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Scroll to Top
Orosháza Önkormányzatának honlapja