Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Gyermek és Diákélelmezési Intézmény intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.

A munkavégzés helye: Békés megye, 5900 Orosháza, Eötvös tér 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

A Gyermek és Diákélelmezési Intézmény alapító okiratában meghatározott feladatok ellátása, az intézmény szakszerű és gazdaságos működtetése, irányítása és ellenőrzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • főiskola, felsőfokú iskolai végzettség,
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
 • a Kjt. 20. § (2d) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelés: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó részletes szakmai életrajza
 • a képesítést igazoló okirat(ok) másolata
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja
 • 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó megfelel a Kjt. 20. § (4) és (5) bekezdésében foglalt követelményeknek
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy:
 • a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak -a pályázati eljárással kapcsolatban- kezeléséhez hozzájárul
 • a Képviselő-testület döntéshozó ülésén kéri-e a pályázati eljárás napirendnek a zárt ülésen való tárgyalását
 • teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható, vagy bizalmasan kezelendő oly módon, hogy csak az elbírálásban részt vevők ismerhetik meg
 • kinevezése esetén a munkaköri (közalkalmazotti jogviszonyával és vezetői megbízásával kapcsolatban) összeférhetetlenség nem áll fenn
 • a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja
 • nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt

A pályáztató a pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlási lehetőséget nem biztosít. Az erkölcsi bizonyítványt legkésőbb az eseti bizottság meghallgatásán kell bemutatni.

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 30.

A pályázatok benyújtásának módja:  Postai úton, a pályázatnak a Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. 16:00 óráig beérkezéssel ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK.395/2016. , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

Személyesen: Hudákné Dombovári Orsolya, Békés megye, 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. 16:00 óráig beérkezéssel .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A Kjt. előírásainak megfelelően a pályázatokat a kinevezési és megbízási jogkör gyakorlója által összehívott véleményező bizottság –a pályázók személyes meghallgatásával- véleményezi. A kinevezésről Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –a kiírásnak megfelelő pályázók személyes megjelenése mellett – mint a kinevezési jogkör gyakorlója dönt, amelynek eredményéről valamennyi pályázót írásban értesít. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. februári testületi ülés, legkésőbb 2017. február 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Teljes munkaidős, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével.

Lap olvasása Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Scroll to Top
Orosháza Önkormányzatának honlapja