Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.) pályázatot hirdet a Gyermek és Diákélelmezési Intézmény (5900 Orosháza, Eötvös tér 2.) intézményvezető (magasabb vezető) beosztásának betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével.

A magasabb vezetői megbízás megnevezése: intézményvezető

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás 5 év határozott időre szól.

A munkavégzés helye: Békés megye, 5900 Orosháza, Eötvös tér 2.

Az intézményvezető által ellátandó feladatok: A Gyermek és Diákélelmezési Intézmény alapító okiratában meghatározott feladatok ellátása, az intézmény szakszerű és gazdaságos működtetése, irányítása és ellenőrzése.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél végrehajtásáról szóló 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet

Pályázati feltételek:

 • felsőfokú iskolai végzettség,
 •  magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
 • – a Kjt. 20. § (2d) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelés,
 •  magyar állampolgárság
 •  büntetlen előélet,
 •  cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó részletes szakmai életrajzát,
 • a képesítést igazoló okirat(ok) másolatát,
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programját,
 • 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítványt, amely igazolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó megfelel a Kjt. 20. § (4) és (5) bekezdésében foglalt követelményeknek,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy
 1. a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 2. a Képviselő-testület döntéshozó ülésén kéri-e a a pályázati eljárás napirendnek a zárt ülésen való tárgyalását
 3. teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható, vagy bizalmasan kezelendő oly módon, hogy csak az elbírálásban részt vevők ismerhetik meg,
 4. kinevezése esetén a munkaköri (közalkalmazotti jogviszonyával és vezetői megbízásával kapcsolatban) összeférhetetlenség nem áll fenn,
 5. a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja,
 6. nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A pályáztató a pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlási lehetőséget nem biztosít. Az erkölcsi bizonyítványt legkésőbb az eseti bizottság meghallgatásán kell bemutatni.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázat elbírálását követően azonnal

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 5., 12:00 óráig beérkezéssel

A pályázat benyújtásának módja és helye:
Postai úton a pályázatnak Orosháza Város Önkormányzat Polgármestere címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.) vagy
Személyesen benyújtva Dávid Zoltán polgármesternek, (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.) I. em. 4. számú irodában.
A pályázati anyagot egy példányban kell benyújtani, a borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: „Gyermek és Diákélelmezési Intézmény, intézményvezető”

A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: A Kjt. előírásainak megfelelően a pályázatokat a kinevezési és megbízási jogkör gyakorlója által összehívott véleményező bizottság – a pályázók személyes meghallgatásával – véleményezi. A kinevezésről Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, – a kiírásnak megfelelő pályázók személyes megjelenése mellett- mint a kinevezési jogkör gyakorlója dönt, amelynek eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap.
A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. februári testületi ülés, legkésőbb 2016. február 29.

Lap olvasása Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Scroll to Top
Orosháza Önkormányzatának honlapja