Állásajánlat – vezető igazgatói beosztás ellátására

Pályázati felhívás tagintézmény-vezető igazgatói beosztás ellátására

Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye (5900 Orosháza, Előd u. 17.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§–a alapján pályázatot hirdet Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye Vörösmarty Mihály Tagintézmény tagintézmény-vezető igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye: 5900 Orosháza Vörösmarty u. 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • a tagintézmény szakszerű és törvényes működésének biztosítása;
 • helyi szabályozók elkészítése és módosítása;
 • a tagintézmény képviselete;
 • a tagintézmény nevelőtestületének irányítása;
 • a tagintézmény pedagógiai munkájának irányítása és ellenőrzése;
 • a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése;
 • baleset-, tűz és munkavédelmi feladatok megszervezése;
 • ügyvitel, statisztika vezetése a tagintézményre vonatkozóan, -kapcsolattartás az intézmény vezetőjével és a vezető alkalmazottaival, a tagintézmények vezetőivel, a közvetlen és közvetett partnerekkel;
 • a tagintézmény gazdálkodásának irányítása;
 • az intézmény Igazgatótanácsának tagjaként az SzMSz-ben szabályozott feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet a Kjt. végrehajtásáról a közoktatási intézményekben rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • főiskola, a 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 18.§ (1) bekezdésében meghatározott végzettség, szakképzettség
 • pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 év feletti szakmai gyakorlat
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre szóló alkalmazás
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • helyi lakos, helyismerettel rendelkezik

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • szakmai életrajz
 • vezetési program (a tagintézmény vezetésére vonatkozó szakmai program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel)
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2011. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. június 17.

A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak az Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Előd u. 17.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 11-1/2011 azonosító számot, valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető igazgató Vörösmarty Mihály Tagintézmény.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatok a 138/1992. (X.8.) Korm. rendeletben foglalt benyújtási és véleményezési határidő lejártát követően kerülnek elbírálásra. A vezetői megbízásról az Igazgatótanács dönt.

A pályázat elbírásának határideje: 2011. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

 • Elsődleges megjelenés: Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési központ honlapja 2011.05.13.
 • Oktatási és Kulturális Közlöny III.évf. 11. szám 2011.05.25.
Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux