Állásajánlat – tratégiai-pályázati menedzseri beosztás ellátására

Pályázati felhívás Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye főigazgató-helyettesi (stratégiai-pályázati menedzseri) beosztás ellátására

Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye (5900 Orosháza, Előd u. 17.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§–a alapján pályázatot hirdet Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye főigazgató-helyettes (stratégiai-pályázati menedzser) – magasabb vezető-beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye: 5900 Orosháza, Előd utca 17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • felkérésre az intézmény képviselete;
 • az intézmény pedagógiai programjának felülvizsgálata (pályázatokkal kapcsolatos módosítások: IPR, TÁMOP 3.1.4.);
 • helyi szabályozók elkészítése és módosítása;
 • az intézmény szervezeti felépítésének megfelelő területek (pályázatokkal kapcsolatos) szakmai munkájának irányítása,
 • ellenőrzése és értékelése;a pedagógiai munka irányítása és ellenőrzése a tagintézmény-vezetők bevonásával;
 • a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű megszervezésének és ellenőrzésének koordinálása;
 • az intézmény stratégiai fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása, különösen a pályázatok írásának, megvalósításának, elszámolásának koordinálása;
 • kapcsolattartás a főigazgatóval, az általános pedagógiai helyettessel, az Igazgatótanáccsal, a tagintézmény-vezető igazgatókkal, a tagintézmény-vezető igazgatók helyetteseivel, a gazdasági vezetővel, az intézmény autonóm szervezeteivel, közvetlen és közvetett partnerekkel, PR tevékenysége kapcsán a médiával

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet a Kjt. végrehajtásáról a közoktatási intézményekben rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • főiskola, a 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 18.§ (1) bekezdésében meghatározott végzettség, szakképzettség
 • pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre szóló alkalmazás
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • helyi lakos, helyismerettel rendelkezik

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
– szakmai életrajz
– vezetési program (az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel)
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2010. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 15.

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak az Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Előd u. 17.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 11-2/2010 azonosító számot, valamint a beosztás megnevezését: főigazgató-helyettes (stratégiai-pályázati menedzser).

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatok a 138/1992. (X.8.) Korm. rendeletben foglalt benyújtási és véleményezési határidőt követő 30 napon belül kerülnek elbírálásra. A vezetői megbízásról az Igazgatótanács dönt.

A pályázat elbírásának határideje: 2010. július 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:
Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ honlapja
Oktatási és Kulturális Közlöny

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux